kontor Menu3

 

 

 

 

Medlemsmøde i Vejen lærerkreds
torsdag, den 18. maj 2017
kl. 17.00—19.15 klik her.

Vold og trusler om vold. Klik her
Tilbage efter stress. Klik her

Nyhedsbrev marts - klik her
Før du søger job i Vejen Kommune. Klik her.

Forsiden

Nyhedsbrev

Marts 2017

Kære medlemmer

I februar 2017 sendte Vejen lærerkreds et nyhedsbrev ud til alle medlemmer, hvor vi orienterede om, at vi ville ændre på generalforsamlingens form og indhold. Alt sammen med henblik på at gøre generalforsamlingen mere ved-kommende for jer, ved at skabe en debat i forhold til relevante temaer om den dagligdag I står i hver dag.
Formandens mundtlige beretning lagde i år op til tre temaer, som tillidsrepræ-sentanterne havde udvalgt som væsentlige temaer for lærere og børnehave-klasseledere, og det var inklusion, OK18 og læringsplatforme.
Generalforsamlingen blev suspenderet efter den mundtlige beretning og så var der tid til debat ude ved bordene i forhold til de tre temaer. Hvert bord hav-de 30 minutter til drøftelse af punkterne og herefter skulle en fra hvert bord op på en ølkasse i ”Speakers Corner” for at fremlægge deres udsagn. Hele su-spenderingen varede en time og så genoptog vi generalforsamlingens dags-orden igen.

Der var en rigtig livlig og til tider højrøstet debat ude ved bordene, så vi blev kloge på, at vi nok skal have gjort noget ved den dårlige akustik, der er i mø-delokalet, da det til tider var svært for alle at høre, hvad der blev sagt ved bor-dene.
På selve aftenen og efterfølgende har vi fået flere henvendelser, hvor man har givet udtryk for stor tilfredshed med at blive inddraget i relevante problemstil-linger, som de selv står i hver dag. Samtidig var de også med til at tydeliggøre emner, som Vejen lærerkreds forsat skal kæmpe for f.eks. en aftale mellem kommune og kreds og krav til OK18 om en central aftale.
Det betyder fremadrettet, at formandens mundtlige beretning vil blive kraftigt reduceret, så vi får mere tid til at kunne drøfte relevante problemstillinger med hinanden.
Og husk det er i fællesskabet vi er stærke. Derfor er det vigtigt at vi fortsat står sammen, så vi forbliver en stærk fagforening, der til stadighed kan arbejde for bedre arbejds- og lønvilkår. Vi håber derfor, at endnu flere vil møde op til den næste generalforsamling

Med venlig hilsen
Vejen lærerkreds

Link til pdf fil

Sidens top

 

 

Nyhedsbrev februar 2017

Nyhedsbrevet som pdf-fil - klik her

Kære medlemmer
Vi vil gerne sige mange tak for den store opbakning, vi oplevede i forhold til valg af ny næstformand på den ekstraordinære generalforsamling i Vejen læ-rerkreds. Det er dejligt at mærke, at I har en interesse i det fagpolitiske arbejde gennem opstilling af flere kandidater.
Vi håber på ligeså stor opbakning til den ordinære generalforsamling den 15. marts 2017.

Her har vi tænkt os at komme med nogle ændringer til selve indholdet på ge-neralforsamlingen. Vi har et stort ønske om at gøre generalforsamlingen mere vedkommende for jer, ved at skabe en debat i forhold til relevante temaer om folkeskolen og lærernes arbejdstid.
Dette ville give Vejen lærerkreds et bedre indblik i, hvilke forventninger og pri-oriteringer I har til os som organisation, og som vi så kan drage nytte af i vores strategidrøftelser f.eks. i forhold til, hvad er det, I ønsker, vi skal fremme på dialogmøderne med skoleforvaltningen, politikerne, dlf osv.

Derfor har vi tænkt os at dispensere generalforsamlingen efter den mundtlige beretning og så sætte tid af til en debat af forskellige temaer. Formandens mundtlige beretning vil bl.a. komme ind på to vigtige områder som OK18 og inklusion. Ud over disse to temaer vil tillidsrepræsentanterne få indflydelse på en eller flere, og disse vil blive lagt ud til debat på generalforsamlingen. Her vil man ved bordene få mulighed for at drøfte de forskellige temaer og ved hvert bord vælger man en ”speaker”, som fremlægger de drøftelser, der har været. Speakers fremlæggelse foregår på en kasse (vi har stillet op) lidt som ”spea-kers corner”.

Vi vil også opfordre til, at man allerede nu begynder at overveje om man ved næste valggeneralforsamling i 2018 kunne tænke sig at opstille som kandidat til kredsstyrelsen.

Med venlig hilsen
Vejen lærerkreds

Nyhedsbrevet som pdf-fil - klik her

Sidens top

 

Nyhedsbrev Januar 2017

Kære medlemmer

I november/december måned deltog I i en undersøgelse om inklusion i Vejen
kommune.

Vi valgte at gennemgå undersøgelsen på en kursusdag den 14. december 2016 for TR og AMR. Samtidig sammenholdt vi vores undersøgelse med” Ekspertgruppen for inklusionseftersyns” rapport. Skoleforvaltningen var også inde over spørgeskemaundersøgelsen og bidrog på selve kursusdagen med et oplæg om Trivselshjulet. Man kan finde Trivselshjulet på Vejen kommunes læringsportal ”Læringforalle.nu”. Mette Denning gav yderligere et oplæg om hjernens udviklingspunkter.

Vi har i dette nyhedsbrev, valgt at trække de mest iøjnefaldende kommentarer og besvarelser frem. I får også selve undersøgelsens samlede besvarelser for skolerne i Vejen kommune med som bilag.

Kommentarer:

Gennemgående for flere af kommentarerne er: Man har brug for flere hænder/ mere tid til elever med særlige behov samt at vejledning ofte foregår på den enkelte elev i stedet for hele klasse.

”Inklusion er at ALLE i en klasse oplever sig inkluderet”

Besvarelserne:

Inklusionsundersøgelse 2016 – besvarelserne

1. 86% oplever at have børn, der er blevet inkluderet.

2. 56% siger at de har elever, som tidligere ville være i et andet tilbud.

3. 75% siger at de har elever i klassen, som ikke får den støtte, de har brug for. (Støtte – typisk 1-5 lektioner om ugen i ca. op til 4 mdr.)

4. 62% siger de ikke har modtaget kompetenceudvikling ift. inklusion

5. 59% føler sig ikke rustet til at undervise/håndtere de elever, der i dag er inkluderet i almenundervisningen.

6. 43% siger de ikke har været med til at udarbejde brugbare handleplaner og succeskriterier for hvordan skolens inkluderende fællesskaber realiseres.

7. 73% siger, at der ikke er blevet taget højde for elever med særlige behov i opgaveoversigten. Der er 19% som kun er overvejende uenig.

8. 54% siger de ikke er orienteret om, hvor mange resurser skolen samlet har fået tildelt
til at skabe inkluderende undervisning og hvordan resurserne er fordelt.

Besvarelserne 3, 5 og 7, viser netop, at der findes rigtig mange børn i klasserne, som ikke får den støtte, de har brug for. Desuden føler lærerne sig heller ikke rustet til at håndtere de elever, der i dag er inkluderet i almenundervisningen. Ligesom der generelt ikke tages højde for elever med særlige behov i opgaveoversigten. Det er spørgsmål, som man med rette kan drøfte ude på skolerne, og evt. opstille mål for og lave handleplaner på. Nyhedsbrevet med undersøgelsens resultater bliver også udsendt til skolelederne, skolebestyrelsesformænd og politikerne i Børn og unge udvalget.

Med Venlig hilsen
Vejen lærerkreds

Hent pdf som også kan printes

 

Inklusion

Inklusionsundersøgelse som pdf - klik her

 

 

Nyhedsbrev december.

Kære medlemmer

År 2016 lakker så småt mod enden og vi vil gerne benytte lejligheden til at sige mange tak for det gode samarbejde, vi har oplevet i årets løb.
Det har været et travlt år, hvor medlemmernes henvendelser på kredskontoret har været stigende, TR og skoleleder har deltaget i et stort regionalt møde om evalueringen af bilag 4 og kredsens og TRèrnes registreringen af undervisningstiden, bare for at nævne nogle af de arbejdsopgaver, vi har haft. Derfor vil vi også gerne benytte lejligheden til at takke TR`erne for det store registreringsarbejde af undervisningstiden, som de har indtastet til DLF af hver enkelt lærer og børnehaveklasseleder ude på skolerne.

Formanden og næstformanden har i dette skoleår bedt om at blive inviteret ud til klubmøder på skolerne, og vi har allerede deltaget i en del klubmøder. Tilbuddet er stadig gældende, så husk at invitere os, da vi meget gerne stiller os til rådighed, hvis I har noget I gerne vil drøfte med os.

På sidste generalforsamling marts 2016 fik vi valgt to nye medlemmer til kredsstyrelsen - Else-Marie Laugesen og Mick Kristensen. Efterfølgende konstituerede vi os på følgende måde: Else-Marie blev kasserer og Mick Kristensen blev næstformand.
Nu er det sådan, at Mick Kristensen har fået et jobtilbud, som han ikke kan sige nej til. Det betyder, at vi skal have valgt en ny næstformand på en ekstraordinær generalforsamling den 4. januar 2017. På sidste generalforsamling ændrede vi jo vedtægterne i forhold til at både formand og næstformand vælges direkte på generalforsamlingen og er ligeledes Vejen lærerkreds`delegerede.
Indkaldelsen til generalforsamlingen er sendt ud og vil blive hængt op sammen med nyhedsbrevet på skolerne. I vil også modtage indkaldelsen og nyhedsbrevet på lærerintra.
Det er vigtigt, at I møder op den 4. januar til den ekstraordinære generalforsamling og afgiver jeres stemme. Vores konsulent Poul E. Sørensen har meldt ud, at han går på pension den 1. december 2017, og det er derfor meningen at formanden og næstformanden overtager sagsbehandlingen. Det betyder, at næstformanden fra den 1. december 2017 vil blive næsten helt frikøbt. Indtil da har kredsen brug for en næstformand, som er frikøbt to dage pr. uge.
Hvis I ønsker, at stille op til næstformandsposten, vil det være en god ide at give en kort præsentation af jer selv på selve generalforsamlingen.

Til slut vil vi sige tak for de svar, vi har modtaget på inklusionsundersøgelsen. Det er ikke alle, der har besvaret, men vi har et brugbart materiale, som vi bl.a. kan arbejde videre med på TR/AMR dagen den 14. december og til at rejse en skolepolitisk debat.

Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul og et velsignet nytår.

Med venlig hilsen
Vejen lærerkreds

Som pdf klik her

 

Nyhedsbrev november 2016

Klik her.

 

Nyhedsbrev august 2016

Vejen den 25. august 2016

Vejen kommune er en økonomisk veldreven kommune.
Derfor undrer vi os i Vejen lærerkreds over, at Vejen kommune vælger at fast-holde en besparelse på 1,5 % i en råderumspulje. Denne pulje kan få mærk-bare konsekvenser i forhold til:
• Elevernes trivsel
• Færre hænder til samme antal klasser og dermed flere undervisnings-lektioner til den enkelte lærer.
• Utilstrækkelig tid til forberedelse og efterbehandling af undervisningen
• Mindre tid til at tage sig af svage og udsatte børn i klasserne
• Mindre tid til forældresamarbejde

I det tekniske budget kan man se en reduktion på et antal lærere pr. år på grund af et faldende elevtal. Men et fald i klassestørrelse er ikke lig med tilsva-rende reduktion i udgifterne, faldet kommer derfor til at virke som en de facto nedskæring oven i de 1,5%. I Vejen kommune har man valgt, at lægge yderli-gere beslag på en del lærer- og elevtid til de nationale test, samt indenfor den økonomiske ramme at investere i såkaldte læringsplatforme, samtidig med at de omtalte nedskæringer er på bedding. Tiltag der tager tid væk fra skolernes kerneopgave - elevernes trivsel og undervisning.
I Vejen lærerkreds spørger vi os selv: Hvorfor investere i vægte i stedet for fo-der? Hvorfor ikke udvise politisk mod til at investere i børnenes fremtid og dermed kommunen, når vi nu er en økonomisk veldreven kommune?
Det mod har vi set i omegnskommuner f.eks. Kolding kommune, hvor man har investeret i folkeskolen og allerede nu har opnået tydelige resultater i forhold til social og faglig mønsterbrydning på skolerne.
Det vi ser i Vejen kommune er, at der udelukkende er politisk vilje til at igang-sætte en masse nye tiltag f.eks. VFL uden at tilføre ekstra midler og uden at inddrage de fagprofessionelle i løsningen.

Vejen lærerkreds` ønske til politikerne i Vejen kommune er derfor:
fat mod og invester i børnenes fremtid – fundamentet for hele vores velfærds-samfund.

Vejen lærerkreds

Sidens top

Medlemsmøde i Vejen lærerkreds torsdag, den 18. maj 2017 kl. 17.00—19.15

mange

Program:

17:00 - 18.00 Besøg af Kenneth Nielsen, formand for Esbjerg Lærerforening og medlem af DLF’s Hovedstyrelse om OK-18

18.00 - 18.15 Pause. Der vil være en sandwich

18.15 - 19.15 ”Humor på arbejdspladsen - det skal være sjovt at gå på arbejde” ved Leif Bjerre

sjov

Tilmeld dig hos din tillidsrepræsentant eller direkte på mail til 104@dlf.org
Stedet afhænger af antal tilmeldte og meldes ud via oplag på kredsens hjemmeside og på facebook.

Husk tilmelding senest d. 10/5.

Klik her for at få en pdf-fil om medlemsmødet.

Sidens top

 

Før du søger job i Vejen kommune

Fakta om arbejdstid/forhold i Vejen kommune:

(revideret 1.6. 2016)

Hent som PDF-fil

1. Den gennemsnitlige månedlige nettoløn for lærere og børnehaveklasseledere i Vejen kommune er 32.397 kr. (KRL.DK, juni 2015). Det er 1300 kr. mindre end i nabokommunerne.

2. Det er politisk besluttet i Vejen kommune, at man ikke må indgå ressource bindende aftaler f.eks. om arbejdstid, hverken på kommunal- eller skoleniveau.

3. Vejen kommune har alene udarbejdet et administrationsgrundlag på baggrund af bilag 4. Vejen kommune mener ligesom KL, at bilag 4 er et politisk papir og dermed ikke bindende for kommunen.

4. Ingen max. på undervisningstimer.

5. Der er fuld tilstedeværelse på skolerne i det tidsrum, der er aftalt som åbningstid på skolen.

6. Der er ikke indgået en aftale med Vejen lærerkreds om hensynstagen til nyuddannede lærere.

7. Fra 2020 skal 95 % af undervisningen varetages af lærere med undervisningskompetence i faget. Derfor sendes mange lærere på kompetenceudvikling (linjefag, vejlederuddan. osv.) med vidt forskellige tidsrammer til at løse opgaven.

8. Ingen fælles aftale for tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i Vejen kommune.

9. Fra kommunalt side har man på alle skoler i Vejen kommune valgt at overtage det norske koncept ”Vurdering for læring” med en væsentlig kortere implementeringsfase end i Norge.

10. Vejen kommune har valgt at gøre de frivillige nationale test til obligatoriske test.

11. Kraftig stigning i antal langtidssygemeldte med baggrund i stress.

12. Det er lykkes kreds og kommune at udarbejde en fælles forståelse af det udvidede undervisningsbegreb - det der udløser undervisningtillæg efter 750 timer.

13. Vejen lærerkreds og Vejen kommune har indgået en praktikaftale.

Ønsker du at mere viden om punkterne finder du dem uddybet nedenfor:

 

Før du søger job i Vejen Kommune.

(Revideret 1.6.16)

I det følgende kan du læse lidt om arbejdsforholdene i Vejen Kommune, hvis du overvejer at søge job på en af kommunens 15 folkeskoler.
Vejen kommune har taget Bjarne Corydons tanker om konkurrencesamfundet til sig. Vi er derfor i Vejen Lærerkreds nødt til at indrette os efter det. Vi ønsker at give dig den størst mulige viden om Vejen Kommune og de 15 skoler, så du kan vurdere, om det giver dig tilfredsstillende arbejdsbetingelser, inden du evt. søger arbejde her.
Den nye virkelighed efter folkeskolereformen og lov 409 betyder, at arbejdet som lærer har ændret sig afgørende. Det gælder såvel måden at være lærer på, samt de rammer man skal arbejde under. På landsplan har man valgt at arbejde med målstyret undervisning, som kombineres med konceptet New Public Management, hvilket betyder, at der er mere topstyring og kontrol. Der tegner sig alligevel et billede, hvor de forskellige kommuner forsøger at løse udfordringerne meget forskelligt. Dette gælder ikke mindst i forhold til bilag 4 (de 15 forståelsespunkter) i den nye overenskomst. Vejen kommune ”udmærker” sig, ifølge DLF, ved at være en af de måske mest topstyrede af landets kommuner, hvilket har konsekvenser i forhold til at være ansat her.

 

Ad 1
Løn

De centrale løndele i Vejen Kommune er som i resten af landet. Herudover er der nogle lokale lønmidler. Disse bliver forhandlet mellem Vejen Lærerkreds og de enkelte skoler, da Vejen Kommune heller ikke ønsker en kommunal aftale herom. Det kan medføre forskelle mellem skolerne i størrelsen på de forskellige tillæg. Man kan evt. forhøre sig på skolen eller hos Vejen Lærerkreds.
Den gennemsnitlige månedlige nettoløn for lærere og børnehaveklasseledere i Vejen kommune er 32.397 kr (juni 2015). Det betyder, at vi gennemsnitligt ligger godt 1300 kr lavere end vore nabokommuner (Billund, Esbjerg, Haderslev og Kolding). (Kilde: www.krl.dk)

 

Ad. 2
Ingen aftaler

I Vejen Kommune har man valgt, at de 15 folkeskoler gerne må være meget forskellige, samt at der gerne må være konkurrence skolerne imellem. Man italesætter ligeledes, at den enkelte skoleleder skal have maksimal ledelsesret, der dog ikke indebærer, at den enkelte skoleleder må indgå aftaler med Vejen Lærerkreds om flextid eller puljetid (fx forberedelse derhjemme). I det hele taget forsøger man at minimere Vejen Lærerkreds` og tillidsrepræsentanternes indflydelse, så den enkelte medarbejder i overvejende grad selv må varetage egne interesser. Det er som om, man ikke vil acceptere, at godt 95 % af kommunens lærere har valgt at være medlem af DLF, bl.a. for at have nogle talsmænd, der kan matche ledernes viden. Generelt er det, på nogle skoler, et problem at få den nødvendige tid til TR og AMR opgaverne.
I tiden med A08 arbejdstidsaftalen havde Vejen Lærerkreds et fornuftigt og godt samarbejde med Vejen Kommune. Dette samarbejde er nu reduceret til det minimum, som kommunen er tvunget til. Borgmesteren har direkte fortalt os, at vi ikke skal have nogen rolle i forbindelse med den pædagogiske udvikling, og at vi ikke behøver at bekymre os om lærernes trivsel. Det tager han det fulde ansvar for.

 

Ad 3
Samarbejde

Kommune, skoleledere, kreds samt lærere har holdt nogle møder efter OK13, hvor man forsøgte at nå frem til en fælles forståelse af de 15 punkter i bilag 4. Det vi kunne lykkes med i Vejen kommune var en forståelse af, at punkt 1 i bilag 4 angående dialogen mellem skoleleder og lærer, skal danne grundlag for de opgaver, man skal løse i løbet af det kommende skoleår. Herudover kunne der ikke opnås enighed om de øvrige punkter. Kommunen har herefter alene udarbejdet et administrationsgrundlag, der på ingen måde lever op til de 15 punkter, snarere tværtimod. Vejen kommune er endnu ikke en del af evalueringsprocessen, som den er beskrevet i bilag 4. Indtil videre har alene DLF udarbejdet evalueringsmateriale. KL er stadig ikke på banen. Andre kommuner har anerkendt evalueringsmaterialet og stiller arbejdstid til rådighed for evalueringen. Dette er desværre ikke tilfældet i Vejen kommune, hvor udmeldingen fra direktør Michael Maaløe og Skolechef Regin Holm er: ”At I som skoleleder lytter til jeres TR på de planlagte møder, og i øvrigt gør som I plejer, når I finder lokale løsninger. Der anvendes ikke arbejdstid på evalueringsprocessen, hverken til udfyldelse af evalueringsskema eller til afholdelse af møder.”
Vi oplever en kommune der, når det skal italesættes, gerne vil samarbejde med Vejen lærerkreds. I praksis har det vist sig yderst vanskeligt for lærerkredsen at komme i reel dialog, når det drejer sig om, at finde smidige løsninger, der vil hjælpe lærerne og lederne i det daglige virke.
Et af de helt store problemer i det første år med den nye folkeskolereform har været, at forberedelse blot bliver den tid, der er tilbage, når alle andre ting er tilgodeset. Nogle skoler tildeler af og til vikartimer, så lærerne med kort varsel kan blive nødt til at vikariere uden hensyntagen til, hvad man ellers havde planlagt.
I Maj 2016 blev vi inviteret til et samarbejde om at revidere administrationsgrundlaget. Vi ønskede dels tid på opgaverne og dels nogle mere konkrete rammer. Dette kunne vi ikke opnå enighed om, hvorfor administrationsgrundlaget stadig er udarbejdet af kommunen alene.

 

Ad 4
Undervisningstimetal

Der er ikke noget loft over, hvor meget undervisning man kan have i Vejen kommune. Vi har eksempler på skoler, hvor det gennemsnitlige undervisningstimetal i dette skoleår er på 750 og andre, hvor det er op til 816 timer. Det kan derfor anbefales, at man undersøger forholdene nøjere på den enkelte skole, fx ved at kontakte Vejen Lærerkreds.

 

Ad 6
Nyuddannede lærere

Er du nyuddannet kan du ikke være sikker på, at der tages særligt hensyn hertil. Det kan fx ikke forventes, at starte med færre undervisningslektioner som tidligere var praksis. Der er heller ikke nødvendigvis en mentorordning, så man nemmere tilpasses kulturen og arbejdsforholdene på skolen. Desværre har der i reformens første år været nyuddannede, der har måttet forlade lærerjobbet begrundet i ubalancen mellem tid og opgaver. Det går også ud over de ansattes muligheder for at hjælpe nye kollegaer.

 

Ad 7
Kompetenceudvikling

På landsplan har politikerne bestemt, at fra 2020 skal 95 % af undervisningen varetages af lærere med undervisningskompetence i faget. Dette betyder, at mange må tage et eller flere ekstra linjefag. Tidligere betalte kommunen for stort set al videreuddannelse, så ens øvrige opgaver blev reduceret tilsvarende. Sådan er det ikke længere.
I dag må man indstille sig på at bruge, hvad kommunen kalder ”interessetid”, hvilket nemt kan udgøre mere end halvdelen af den tid, der skal anvendes. Vi har set eksempler på kolleger, der kun har fået medregnet den tid, som selve undervisningen på kurset har varet. Herudover ligger den forberedelse, der er nødvendig for at gennemføre et linjefag.
Rammerne for deltagelse er meget forskellige for kursisterne, afhængig af hvilken skole man kommer fra. Dog betaler alle skolerne for kursusgebyret. Skolechefen har udtalt, at han mener, det er helt ok og ser gerne, at vilkårene er forskellige, selv hvis der er flere på samme kursus fra samme skole. At dette giver anledning til store frustrationer blandt deltagerne - der selvfølgelig sammenligner -anerkendes ikke som problematisk.

 

Ad 9
Vurdering for læring (VFL)

Som model for at indføre mål og resultatstyring, har Vejen Kommune valgt at kopiere et norsk koncept fra Oslo området (VFL). Man forventer at denne implementering skal overstås inden for de næste få år, selv om man i Oslo har brugt over 10 år herpå. Herudover er der en række andre forskelle – i norske læreres favør: I Oslo er der ofte 2 lærere på en klasse. En indskolings- eller mellemtrinslærer fra Oslo har højst 25 lektioner, for udskolingen er tallet højst 21 lektioner. Har en Oslolærer andre opgaver fx teamkoordinator, får man automatisk mindre undervisning. Skoleåret i Norge er samtidig kortere end i Danmark.

 

Ad 10
Målstyring

Vejen Kommune har besluttet at gøre de frivillige nationale test obligatoriske. Sammen med værktøjet ”Beregneren” vil man følge den enkelte elev tæt. Der er dog en række problemer hermed. Man vil eksempelvis bruge de frivillige nationale test i dansk, og matematik godt et år inden samt et år efter den obligatoriske for det pågældende klassetrin. Vi er bekymrede for denne udvikling. Vi hører flere lærere der stiller spørgsmål ved brugen af de nationale test som evalueringsredskab, da de ikke mener, det giver et retvisende billede af elevens status. Derudover kan de ikke anvendes til at afdække specifikke faglige problemområder. Det kan tyde på, at de har ret, når man ser på de erfaringer de har i Norddjurs kommune med at give eleverne samme test flere gange, omtalt i fagbladet Folkeskolen. Hele grundlaget for brugen af beregneren falder således væk, hvis man ikke kan stole på de nationale test. Vil den enkelte lærer blive stillet til ansvar for resultatet? Vil undervisningen blive indsnævret til det, der kan måles? Vil eleverne komme til at opleve øget konkurrence?

 

Ad 11
Sygefravær

På kredskontoret har vi, siden L409 trådte i kraft, registreret en kraftig stigning - mere end en fordobling - af medlemmer, der har været eller er langtidssygemeldte pga. stress og udbrændthed. Dertil skal lægges de tilfælde, vi ikke har fået kendskab til. Tallet er ikke faldende. Det er en meget alvorlig sag for de, der bliver ramt, men samtidigt også et økonomisk problem for skolerne. I denne forbindelse er det også værd at nævne, at man nu tidligere i forløbet risikerer afskedigelse. Ikke alle skoler giver hjælp til fx psykolog, men henviser til DLF`s psykologberedskab. Vejen Lærerkreds har sammen med Arbejdsmedicinsk Klinik haft en forsøgsordning, der skulle hjælpe til hurtigere tilbagevenden til arbejdet. Erfaringen viste, at de kollegaer, der deltog i projektet, fik nogle anvendelige redskaber til at kunne vende tilbage og fastholde deres stilling.

 

Inklusion

I modsætning til mange andre kommuner har Vejen Kommune ikke gennemført besparelser på inklusionsområdet. Det er blevet sværere at gennemskue, om inklusionsmidlerne bliver brugt til det oprindelige formål. Inklusionsopgaven spiller, efter kredsens opfattelse, en stor rolle i mange af de langtidssygemeldinger, kredsen har kendskab til. Vi mener, man bør rette opmærksomheden mod, at inklusionen ikke lykkes alene gennem konsulenter, rådgivere, efteruddannelse mv.. Der er et udtalt behov for flere ressourcer i form at ekstra hænder til det daglige arbejde.

 

Ad 12
Det udvidede undervisningbegreb

Vi har haft et godt samarbejde ang. forståelse af begrebet "det udvidede undervisningsbegreb". Det er mundet ud i et fælles nyhedsbrev omkring emnet. Se brevet på vores hjemmeside.
Vi følger nu op på, at de sidste to skoleår opgøres efter dette, samt at det implementeres fremadrettet, så lærerne får deres retmæssige løn.

 

Afslutningsvis vil vi for god ordens skyld gøre opmærksom på, at du altid er velkommen til at kontakte Vejen Lærerkreds, såfremt der er ting, du ønsker uddybet.

Vejen lærerkreds
Adresse: Nørregade 58 B, 6600 Vejen
Hovednummer: 75 41 08 44
E-mail: 104@dlf.org
Med venlig hilsen
Kredsstyrelsen Vejen Lærerkreds

Sidens top

Vejen Lærerkreds

logo

 

 

Vejen d. 28/8 – 2015

Opgørelsen af arbejdstiden er den vigtigste værnsregel

Printervenlig udgave

Sidens top

Skiftet fra en arbejdstidsaftale, der var en aftalt retfærdighed, til Lov 409 hvor lederen bestemmer indholdet i arbejdet, og du som lærer honoreres for den præsterede arbejdstid, er en stor kulturændring. Hvis der ikke er styr på din præsterede arbejdstid, risikerer du i realiteten at miste den rettighed, der ligger i at få opgjort arbejdstiden. En fortsat stigning i mængden af opgaver, du forventes at løse, bliver dermed usynlig og ikke afregnet.
Der bør ikke være nogen konflikt i forhold til din leder med hensyn til at få opgjort din præsterede arbejdstid korrekt. Når der er styr på din arbejdstid, vil du kunne koncentrere dig om at levere det bedst mulige arbejde inden for den arbejdstid, der er til rådighed. Den kulturændring, som Lov 409’s arbejdstidsregler er et udtryk for, kan også være vanskelig for din leder. I dette brev får du nogle få, enkle gode råd, som forhåbentligt kan hjælpe dig til at få det bedste ud af situationen. Foreningen har tidligere orienteret om forholdene i forbindelse med opgørelsen af arbejdstiden, men nu hvor din konkrete hverdag viser sig, vil oplysningerne forhåbentlig være nemmere at bruge.

Skolelederen skal opgøre arbejdstiden når skoleåret er gået.

De arbejdstidsregler, som du er omfattet af, ligner regler som gælder på det øvrige arbejdsmarked. Der er dog forskelle. En af de største forskelle i forhold til resten af arbejdsmarkedet er, at lærerne har en årsnorm, hvor andre typisk har en månedsnorm.
Når den præsterede arbejdstid skal gøres op for et helt år, kan det være svært at huske, hvordan arbejdstiden har været og hvilke ændringer, der har været i løbet af skoleåret. Det er derfor vigtigt, at du gemmer dokumentation for, hvornår du har arbejdet og hvilke ændringer, der har været i din arbejdstid hen over skoleåret. Du skal eksempelvis være opmærksom på, at nogle mailsystemer kan være sat op til automatisk at slette mails efter en måned.
Når skoleåret er gået, skal skolelederen gøre din præsterede arbejdstid op, og hvis du har præsteret mere arbejdstid end det, der ligger i din stilling, skal du honoreres for overtiden med et tillæg på 50 % (tillægget gives dog ikke, hvis du er på deltid, medmindre du samlet set kommer over fuld beskæftigelse).
Selv om arbejdstiden først gøres op, når skoleåret er gået, ændrer det ikke ved, at din skoleleder også er forpligtet til løbende at være i dialog med dig om tilrettelæggelse, udførelse og prioritering af din arbejdstid.

Udgangspunktet vil være en arbejdsplan.

Din skoleleder har ret og pligt til at fastlægge, hvornår du skal møde på arbejdspladsen, og hvornår du kan forlade arbejdspladsen igen. Tiden imellem disse tidspunkter vil så ligge til grund for opgørelsen, når skoleåret er gået. Selv om arbejdstiden først gøres op, når skoleåret er gået, ændrer det ikke ved, at din skoleleder også er forpligtet til løbende at være i dialog med dig om tilrettelæggelse, udførelse og prioritering af din arbejdstid.

Birthe E Cramon
Vejen Lærerkreds

Sidens top

 

 

Til politikerne i Vejen kommune.

Printervenlig udgave

Vejen d. 13.05.2015

På møder med skoleforvaltningen har vi forstået, at man fra politisk side har valgt, ikke at ville være med til at vurdere på muligheden for at indgå aftaler i forbindelse med pkt. 8, 9 og 10 i de 15 punkter om arbejdstid, som fremgår af forhandlingsprotokol sagnr.. 2015-00940 bilag 1.1.

Vejen Lærerkreds ser med undren på dette. Hvorfor vælger Vejen kommune end ikke at ville vurdere på denne mulighed, når KL og DLF opfordrer til det?

Hvad er argumenterne for ikke at indgå i den?
Vi ser det som en begrænsning af ledelsesretten, i forhold til at anvende aftaler om flextid og puljer, hvis det er hensigtsmæssigt på den enkelte skole. Er det det, I ønsker?

Vi ønsker et svar på det fra kommunens politikere.

Vi har på møderne også konstateret, at man kommunalt ikke ønsker at tidsfastsætte forberedelse og efterbehandling af undervisningen. Hvorfor mener I, at lærernes forberedelse er blevet mindre vigtig nu end tidligere? Mener I ikke, det har betydning for børnenes un-dervisning og læring, at læreren er velforberedt?

Hvorledes vil I undgå, at forberedelsen ikke blot er den tid, der er tilbage, når de andre op-gaver er løst?

Som det ligeledes fremgår af bilaget, har parterne et fælles ansvar for implementeringen. I skoleåret 2015/16 gennemføres en fælles opfølgning og evaluering af effekten af den centrale og den lokale indsats omkring de 15 punkter. Hertil er afsat ca. 4 mio.

Vi oplever med beklagelse, at det tidligere gode samarbejde mellem Vejen kommunes poli-tikere og Vejen lærerkreds i øjeblikket er noget anstrengt og bærer præg af en tilsynela-dende mistillid til lærerne.

Venlig hilsen Vejen Lærerkreds.

Sidens top

 

 

 

+

Kontakt kredsen

Vejen Lærerkreds

Nørregade 58 B, 6600 Vejen
Hovednummer : 75 41 08 44
E-mail: 104@dlf.org
Facebookside

 

Vores telefontid er:

Mandag - torsdag: 10 - 16.30

Fredag: 10 - 14

 

Møde:

Det er en rigtig god ide at ringe inden du møder personligt op, da vi kan være til møde på kredskontoret med en anden eller et andet sted.
Mandag og onsdag: Kan du også aftale møde med konsulenten efter vores telefontid,
16.30 - 17.30

 

 

Birthe E Cramon
formand
direkte: 50 44 20 71
e-mail: biec@dlf.org

Birthe

 

Mona Sørensen
sekretær
direkte 60 16 50 63
e-mail: mso@dlf.org

Mona

 

Poul Eck Sørensen
konsulent
direkte 60 94 05 76
e-mail: poes@dlf.org

PoulIndhold

Øverste linie på alle websider :
Oplysninger vi vægter særligt.

Nederst på alle websider:
Kontakt information, inholdsoversigt på alle websiderne.

 

Forsiden

Nyheder

Aftaler og love

Centrale aftaler: for det kommunale
område
og aftaler på statens område.

Lokale aftaler: Arbejdstid og forhåndsaftale om lokale lønmidler
Aftale om ferieens placering

Husk

175 timer
A-kassen
Arbejdsskade,
Arbejdsulykke
,
Erhvervs-sygdom.

Barsel
Børn og unge, der har problemer Børnehaveklsseleder
Efterløn
Fagligt netværk
Ferie, ferieoptjening og syg i ferien
Folkepension
6. ferieuge
L409
Langtidssyg
Ledig
Lejrskole
Lønsedler
Nedsat kontingent
Nyuddannet
Ny stilling
Opsat tjenestemandspension
Pension til overenskomstansat
Pensionist (kommende)
Politianmeldelse
Sociale medier
Timelønnet
Tjenestemandspension
Trivsel og sundhed på arbejdspladserne
Understøttelseskassen
Vold og trusler om vold
Ytringsfrihed

Kalender

Kontor

Links

Medlemsfordele

Nyheder

Nyhedsarkiv
Specielle nyheder
Referat fra kredsstyrelsesmøder
Generalforsamlinger
Falige nyhedskilder
Folkeskolen om lockouten

Om os

Kredsens visioner
Vejen lærerkreds kommunikationsstrategi
Kredsens arbejdsmiljøpolitik
Kontigent i kredsen
Politik

Senior

Valgte:

KS, TR

 

Sidens top

 

neglogo


www.dlf.org

 

 

© Design og de fleste fotos
Poul Eck Søensen

 

Sidens top