Vedtægter for Vejen Lærerkreds

§ 1.

 

Vejen Lærerkreds, der udgør kreds 104 af Danmarks Lærerforening og omfatter Vejen Kommune, er hjemmehørende i Vejen Kommune.

 

§ 2.

 

Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser og styrke sammenholdet mellem medlemmerne.  Kredsen fungerer tillige som valgkreds jfr. Danmarks Lærerforenings vedtægter § 10 og § 16. Kredsen har en særlig fond, hvis vedtægter findes som bilag til disse vedtægter.

 

 § 3.

 

Som medlem kan optages enhver, som ifølge Danmarks Lærerforenings vedtægter § 3 og 10 har ret til at være medlem af kredsen.  Kun alm. Medlemmer, fraktion 1, 2, og 4 er valgbare og har stemmeret efter de nærmere bestemmelser i vedtægterne.

For fraktion 3 jf. Danmarks Lærerforenings vedtægter § 10 stk. 8.

Indmeldelse sker på foreningens hjemmeside www.dlf.org og under fanen ”Medlem”. Enhver indmeldelse modtages under forbehold af hovedstyrelsens godkendelse.  Såfremt hovedstyrelsen ikke kan godkende en indmeldelse, skal den pågældende og vedkommende kreds have meddelelse herom.  Udmeldelse sker skriftligt til kredskassereren eller foreningens kontor med mindst 1 måneds varsel til en 1. jan., en 1. april, en 1. juli eller en 1. oktober, jf. dog Danmarks Lærerforenings vedtægter § 5.

 

 

 § 4.

 

Generalforsamlingen orienteres om budgettet for det kommende år og om budgetrammen for år to.

Generalforsamlingen fastsætter kredskontingentet hvert andet år på den ordinære generalforsamling på grundlag af et af kredsstyrelsen udarbejdet budget. Der fastsættes et kontingent for det kommende år og en kontingentramme for efterfølgende år, hvor kredsstyrelsen bemyndiges til at fastsætte det konkrete kontingent.

Kontingentbetalingen til Vejen Lærerkreds vil følge lønudviklingen på lærerområdet.

Kredsensbudgetperiode og kontingentperiode går fra 1/4 - 31/3.

Danmarks Lærerforenings kontingentperiode går fra 1/1 – 31/12.

Kredsstyrelsen er berettiget til at foretage ændringer af kontingentet pr. 1/1 med den ændring af de af kontingentet den centrale stigning/nedsættelse udgør.

Kredsstyrelsen er berettiget til at lade kontingentbetalingen foregå på den mest hensigtsmæssige måde – ved centralopkrævning og –indbetaling.

Medlemmer som trods påkrav ikke har betalt kontingent m.v. senest 1 måned efter påkravets afsendelse slettes som medlemmer efter en sletteprocedure fastsat af hovedstyrelsen. Sådanne medlemmer kan kun genoptages efter, at restancen er betalt og i øvrigt forholder sig ved genoptagelse som angivet i § 3.

Administrationsgebyr vedr. restancer fastsættes af kredsstyrelsen for et regnskabsår ad gangen.

Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet revideres af de i henhold til § 9 valgte revisorer og en af kredsstyrelsen udpeget statsaut./reg. revisor.

Det enkelte medlem af kreds 104 hæfter overfor DLF og Vejen Lærerkreds i henhold til DLF’s vedtægter § 5 stk. 1 i tilfælde af konflikt samt eventuelle lånforpligtelser og lokale konfliktfondsmidler, når beslutningen om lån eller konfliktstøtte er truffet i kompetente forsamlinger.

Regnskab

Generalforsamlingen godkender kredsens regnskaber på kredsgeneralforsamling, jf. vedtægterne for Danmarks Lærerforening § 10 stk. 8 og 10.

  

§ 5.

 

Generalforsamlingen er kredsens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert andet år i lige årstal i årets første kvartal og indkaldes ved opslag ved skolerne og visning på

 www.folkeskolen. dk`s kalender med mindst 4 ugers varsel.

Generalforsamlingen kan kun træffe beslutning om sager, der er optaget på dagsordenen.

Køb, salg og belåning af fast ejendom kan alene finde sted efter generalforsamlingens beslutning.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovlig indkaldt. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal, jfr. §§ 12 og 13.

Skriftlig afstemning afholdes, såfremt 5 medlemmer begærer det. Ved personvalg foretages altid skriftlig afstemning. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftligt foreligge hos formanden senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.  Endelig dagsorden bekendtgøres ved opslag på skolerne i kredsens område senest 5 dage før generalforsamlingen.

  

§ 6.

 

På den ordinære generalforsamlings dagsorden skal følgende punkter optages:

1. Valg af dirigent.

2. Forretningsorden.

3. Beretning.

4. Regnskaber.

5. Indkomne forslag.

6. Budget og fastsættelse af kontingent.

7. Valg jfr. § 9.

8. Eventuelt.

 

§ 7.

 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 5 dages varsel ved opslag på skolerne. Bestemmelserne i § 5 om beslutninger finder tilsvarende anvendelse ved ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når kredsstyrelsen finder det ønskeligt eller når mindst 10 % af medlemmerne skriftligt kræver det og indsender forslag til dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned (ordinære ferier fraregnet) efter, at begæringen er fremsat.

 

 

§ 8.

 

Et forslag om mistillidsvotum til kredsstyrelsen kan behandles til en lovligt indkaldt generalforsamling, såfremt forslaget er rettidigt indgivet til dagsordenen, og bekendt sammen med denne. Vedtager generalforsamlingen forslaget, indkalder kredsstyrelsen til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse inden en måned, skoleferier fraregnet, med nyvalg af kredsstyrelse og kongresdelegerede på dagsordenen. Den således nyvalgte kredsstyrelse tiltræder straks med den resterende del af den iflg. § 9 ordinære valgperiode som sin funktionsperiode. Vedtages et mistillidsvotum som ovennævnt på ekstraordinær generalforsamling to måneder eller mindre før den af hovedstyrelsen fastsatte periode for afholdelse af ordinær generalforsamling, udskydes nyvalg dog hertil.

 

 

§ 9

 

Kredsen ledes af en kredsstyrelse på 4 medlemmer, der vælges for to år på generalforsamlingen i lige år.

Opstilling af kandidater til alle valg finder sted på generalforsamlingen eller ved skriftlig meddelelse til formanden inden generalforsamlingen (jfr. § 5).

Valg af formand, delegerede, kredsstyrelsesmedlemmer samt suppleanter, revisorer og revisorsuppleanter, finder sted på følgende måde:

 

  1. Der vælges formand, som samtidig er kongresdelegeret.
  2. Der vælges næstformand, som samtidig er kongresdelegeret.
  3. Der vælges 2 kredsstyrelsesmedlemmer, der er suppleanter for de delegerede i den rækkefølge, de er valgt.
  4. Der vælges 2 suppleanter for kredsstyrelsesmedlemmerne.

      5.  Der vælges 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.

 

Ved valg, hvor der skal vælges flere, anvendes følgende fremgangsmåde:

- Hvert medlem kan på stemmesedlen skrive navnene på højst det antal kandidater, der skal vælges.

- Navnene på kandidaterne anføres i den rækkefølge, man ønsker kandidaterne valgt.

- En og samme kandidats navn må ikke anføres flere gange på samme stemmeseddel.

- På stemmesedlen kan der anføres færre kandidatnavne end det antal, der i alt skal vælges.

Ved stemmeoptællingen får den kandidat, der på stemmesedlen er opført som nr. 1, det antal stemmer, som svarer til antallet af kandidater, der i alt skal vælges ved den pågældende afstemning.

Nr. 2 på stemmesedlen tildeles 1 stemme mindre end antallet af kandidater, der i alt skal vælges ved den pågældende afstemning, og så fremdeles.

Kandidaterne er valgt således, at de 5 kandidater, der ved optællingen har opnået flest stemmer er valgt.

Som suppleant for de valgte kredsstyrelsesmedlemmer er valgt de kandidater, der ved valg jfr. pkt. 3 opnår flest stemmer.

Ved valg i henhold til pkt. 4 anvendes den samme stemmetildeling som ovenfor anført. Den

kandidat, der opnår flest stemmer er valgt til kongresdelegeret, de der ikke opnår valg som

delegerede, er valgt som suppleanter i rækkefølge efter det opnåede stemmetal.

  

Regler ved valg af 1 person (pkt. 1 og pkt. 3).

Er der kun opstillet én kandidat, er vedkommende valgt uden afstemning. Er der opstillet flere kandidater, holdes der skriftlig afstemning.

Opnår ingen kandidat i første afstemning over halvdelen af de angivne stemmer (blanke og ugyldige stemmer undtaget), foretages ny (anden) afstemning. Opnår heller ingen ved denne afstemning over halvdelen af stemmene (blanke og ugyldige stemmer undtaget), foretages bundet omvalg mellem de to, der ved anden afstemning opnåede flest stemmer.

Hvis det på grund af stemmelighed i anden afstemning ikke kan afgøres, hvem der skal deltage i det bundne omvalg, foretages der lodtrækning mellem de kandidater, der opnåede flest og samtidig lige mange stemmer. Ligeledes afgør lodtrækning valget, hvis stemmerne står lige ved det bundne omvalg.

 

Regler ved valg af flere personer (pkt. 2, 3, 4 og 5).

Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.

  

                                                     § 9A

 

 Kredsformanden og næstformanden tiltræder funktionen den 1. april umiddelbart efter valget. De øvrige kredsstyrelsesmedlemmer tiltræder 1. august. (valgperioden bliver fra 1. august til 31. juli).

Såfremt kredsformanden fratræder styrelsen i løbet af valgperioden afholdes valg af kredsformand på en ekstraordinær generalforsamling. Fratræder formanden i årets 1. kvartal afholdes valg på den førstkommende ordinære generalforsamling. Ind til valg kan afholdes varetager næstformanden

Kredsformandens funktioner.

Hvis næstformanden fratræder kredsstyrelsen i løbet af valgperioden, konstituerer kredsstyrelsen en næstformand, som fungerer til førstkommende ordinære generalforsamling.

Såfremt et kredsstyrelsesmedlem fratræder i valgperioden indtræder suppleanten i den resterende del af valgperioden. Sker fratrædelsen efter den 1. januar i lige årstal foretages ikke supplering.

  

§ 10.

 

Formand og kasserer kan ikke være samme person.

Kredsen tegnes i forbindelse med køb, salg og belåning af fast ejendom af to i forening af flg. nævnte personer:

 

1. Kredsformand.

2. Kasserer.

3. Øvrige kredsstyrelsesmedlemmer

 

Kredsstyrelsen er beslutningsdygtig, hvis mere end halvdelen af kredsstyrelsesmedlemmerne giver møde. I tilfælde af stemmelighed i kredsstyrelsen er formandens stemme udslaggivende. Kredsstyrelsen kan tiltrædes uden stemmeret af en kredskasserer, der udpeges blandt kredsens almindelige medlemmer. Kredsstyrelsen nedsætter om fornødent faste udvalg og vælger repræsentanter til udvalg m.v., hvori kredsen er repræsenteret. Kredsstyrelsen ansætter personale i overensstemmelse med budgetbehandlingen. I øvrigt fastsætter kredsstyrelsen selv sin forretningsorden.

  

§ 11.

 

Kredsstyrelsen drager omsorg for, at valg af tillidsrepræsentant og dennes stedfortræder finder sted i henhold til de for Danmarks Lærerforening gældende vedtægter. Tillidsrepræsentanten vælges for en periode på mindst to år. Valget udskrives af kredsstyrelsen. Kredsstyrelsen indkalder tillidsrepræsentanterne mindst 2 gange årligt, eller når mindst 20% af tillidsrepræsentanterne tilstiller formanden motiveret anmodning derom.                     

 

§ 11A.

 

Med det formål at styrke det fagpolitiske arbejde på tjenestestederne og blandt medlemmerne, danner kreds 104´s medlemmer i fraktionerne 1 og 2 ved de enkelte tjenestesteder en faglig klub under Vejen Lærerkreds.

 Klubbens forretningsorden skal godkendes af kredsstyrelsen.

 TR/kontaktpersonen er formand for klubben og er forbindelsesled til kredsstyrelsen.

 Valg af TR og TR-suppleant sker i.h.t. TR reglerne.

 Valg af kontaktperson og suppleant for denne sker efter de af kongressen fastsatte bestemmelser.

 Stk. 2. Medlemmer uden fast tjenestested kan udgøre en særlig klub under kredsen.

 Kontaktpersonen(erne) varetager forbindelsen med kredsstyrelsen.

 Stk. 3. Medlemmer, som ikke er ansat på en skole, men er ansat efter overenskomst indgået af DLF og LC, kan udgøre en særlig klub under kredsen.

 Stk. 4. Generalforsamlingen afsætter hvert år et beløb til klubbernes drift.

 

§ 12.

 

Nærværende vedtægter kan ændres, når forslag om ændring er optaget på dagsordenen for en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, og når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for ændringen.

  

§ 13.

 

Vejen Lærerkreds (104) kan med hovedstyrelsens forudgående godkendelse kun opløses, hvis dette vedtages på en generalforsamling, indkaldt efter de for ordinære generalforsamlinger gældende regler, på hvilken mindst 2/3 af generalforsamlingens tilstedeværende almindelige medlemmer (inklusive stemmer ikke) stemmer for. Opnås der ikke 2/3’s flertal for forslaget, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutningen træffes ved almindelig stemmeflertal.

I tilfælde af kredsens opløsning anvendes dens midler efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse efter kredsens formålsbestemmelse.

Ved kredsens opløsning tilfalder dog de til enhver tid værende midler i kredsens særlige fond, herunder eventuel fast ejendom, inventar etc. Danmarks Lærerforenings særlige fond.

 

§ 14

 

Nærværende vedtægter er vedtaget på Vejen Lærerkredsens generalforsamling den 09. september 2020 med ikrafttræden 10. september 2020.

 I eventuelt ekstraordinære situationer, mistillidsvotum m.m. følges DLF’s vedtægter § 10.

Vedtægter for særlig fond i kreds 104

§1

Kreds 104’ særlige fond har til formål at forøge kredsens økonomiske styrke og til i en given situation at kunne yde støtte til kredsens almindelige medlemmer i fraktionerne 1, 2 og måske 3 under konflikter om tjenstlige forhold og lønningsforhold.

 

§2

Fondens midler tilvejebringes ved bidrag fra Danmarks Lærerforenings særlige fond og ved indbetalinger fra kredsens almindelige medlemmer i fraktionerne 1, 2 og 3. 

 

§3

Over kredsens særlige fond føres et selvstændigt regnskab, som revideres af kredsens revisor og en statsautoriseret eller registreret revisor, som udpeges af kredsstyrelsen. Det reviderede regnskab forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. Indvundne renter, udbytter m.v. tilskrives fondens kapital eller fradrag af administrationsudgifter.

 

§4

Som en del af regnskabet for kredsens særlige fond opgøres formuen primo regnskabsåret tillagt årsgennemsnittet for nettoprisindekset.

 

§5

Hvis formen ultimo regnskabsåret overstiger beregningen i § 4, er der et frit kapitalafkast, som kredsstyrelsen kan vælge at overføre til kredsens driftsregnskab.

 

§6

Fondens midler tilhører kredsen, jfr. dog Danmarks Lærerforenings vedtægter §9, stk. 14. Kredsstyrelsen træffer beslutning om midlernes anbringelse.

Fondens midler kan ikke overføres til andre kredse.

 

§7

Beslutning om udbetaling af midler fra kredsens særlige fond til konfliktramte medlemmer af kredsen træffes af kredsstyrelsen eller generalforsamlingen.

 

§8

Såfremt der efter en konflikts afslutning betales hel eller delvis løn for den tid, konflikten har stået på, er medlemmer, der har modtaget støtte for kredsens særlige fond, forpligtede til at tilbagebetale det beløb, hvormed ydelserne fra kredsens særlige fond og fra Danmarks Lærerforening samt lønnen tilsammen overstiger den løn, den pågældende ville have oppebåret, såfremt konflikten ikke havde fundet sted.

 

§9

Med hovedstyrelsens forudgående godkendelse med 2/3 flertal kan kredsstyrelsen med 2/3 flertal eller kredsgeneralforsamlingen med 2/3 flertal beslutte at anvende midler fra kredsen særlige fond til aktiviteter, hvis specifikke formål er at modvirke konflikters opståen.

§10

I tilfælde af kredsens særlige ophør som kreds i Danmarks Lærerforening tilfalder de til enhver tid værende midler i kredsens særlige fond, herunder eventuel fast ejendom, inventar etc., Danmarks Lærerforenings særlige fond. Ved eventuel sammenlægning/fusion med en anden kreds i Danmarks Lærerforening tilfalder midlerne i kredsens særlige fond den sammenlagte/fusionerede kreds’ særlige fond.

§11

Disse vedtægter for kreds 104’s særlige fond er vedtaget på generalforsamlingen den 13.03.2024