Kontor Menu3

 

 

 

 

 

Kalenderen kan stadig hentes på kontoret.

Se nyhedsbrev fra juni klik her.

 

I sommerferien kan du i uopsættelige situationer sende en e-mail, vi vil derefter kontakte dig.

 

I uge 28 og 31 sender du en e-mail til Birthe E Cramon biec@dlf.org

I uge 29 og 30 sender du en e-mail til Poul Eck Sørensen poes@dlf.org

 

Forsiden > Nyheder > Jannuar, februar og marts 2017 Nederst kontakt- og indholdsoversigt

Januar - 2017

 

Nyhedsbrev Januar 2017

Kære medlemmer

I november/december måned deltog I i en undersøgelse om inklusion i Vejen
kommune.

Vi valgte at gennemgå undersøgelsen på en kursusdag den 14. december 2016 for TR og AMR. Samtidig sammenholdt vi vores undersøgelse med” Ekspertgruppen for inklusionseftersyns” rapport. Skoleforvaltningen var også inde over spørgeskemaundersøgelsen og bidrog på selve kursusdagen med et oplæg om Trivselshjulet. Man kan finde Trivselshjulet på Vejen kommunes læringsportal ”Læringforalle.nu”. Mette Denning gav yderligere et oplæg om hjernens udviklingspunkter.

Vi har i dette nyhedsbrev, valgt at trække de mest iøjnefaldende kommentarer og besvarelser frem. I får også selve undersøgelsens samlede besvarelser for skolerne i Vejen kommune med som bilag.

Kommentarer:

Gennemgående for flere af kommentarerne er: Man har brug for flere hænder/ mere tid til elever med særlige behov samt at vejledning ofte foregår på den enkelte elev i stedet for hele klasse.

”Inklusion er at ALLE i en klasse oplever sig inkluderet”

Besvarelserne:

Inklusionsundersøgelse 2016 – besvarelserne

1. 86% oplever at have børn, der er blevet inkluderet.

2. 56% siger at de har elever, som tidligere ville være i et andet tilbud.

3. 75% siger at de har elever i klassen, som ikke får den støtte, de har brug for. (Støtte – typisk 1-5 lektioner om ugen i ca. op til 4 mdr.)

4. 62% siger de ikke har modtaget kompetenceudvikling ift. inklusion

5. 59% føler sig ikke rustet til at undervise/håndtere de elever, der i dag er inkluderet i almenundervisningen.

6. 43% siger de ikke har været med til at udarbejde brugbare handleplaner og succeskriterier for hvordan skolens inkluderende fællesskaber realiseres.

7. 73% siger, at der ikke er blevet taget højde for elever med særlige behov i opgaveoversigten. Der er 19% som kun er overvejende uenig.

8. 54% siger de ikke er orienteret om, hvor mange resurser skolen samlet har fået tildelt
til at skabe inkluderende undervisning og hvordan resurserne er fordelt.

Besvarelserne 3, 5 og 7, viser netop, at der findes rigtig mange børn i klasserne, som ikke får den støtte, de har brug for. Desuden føler lærerne sig heller ikke rustet til at håndtere de elever, der i dag er inkluderet i almenundervisningen. Ligesom der generelt ikke tages højde for elever med særlige behov i opgaveoversigten. Det er spørgsmål, som man med rette kan drøfte ude på skolerne, og evt. opstille mål for og lave handleplaner på. Nyhedsbrevet med undersøgelsens resultater bliver også udsendt til skolelederne, skolebestyrelsesformænd og politikerne i Børn og unge udvalget.

Med Venlig hilsen
Vejen lærerkreds

Hent pdf som også kan printes

 

Inklusion

Inklusionsundersøgelse som pdf - klik her

 

 

Februar 2017

 

Nyhedsbrev februar 2017

Nyhedsbrevet som pdf-fil - klik her

Kære medlemmer
Vi vil gerne sige mange tak for den store opbakning, vi oplevede i forhold til valg af ny næstformand på den ekstraordinære generalforsamling i Vejen læ-rerkreds. Det er dejligt at mærke, at I har en interesse i det fagpolitiske arbejde gennem opstilling af flere kandidater.
Vi håber på ligeså stor opbakning til den ordinære generalforsamling den 15. marts 2017.

Her har vi tænkt os at komme med nogle ændringer til selve indholdet på ge-neralforsamlingen. Vi har et stort ønske om at gøre generalforsamlingen mere vedkommende for jer, ved at skabe en debat i forhold til relevante temaer om folkeskolen og lærernes arbejdstid.
Dette ville give Vejen lærerkreds et bedre indblik i, hvilke forventninger og pri-oriteringer I har til os som organisation, og som vi så kan drage nytte af i vores strategidrøftelser f.eks. i forhold til, hvad er det, I ønsker, vi skal fremme på dialogmøderne med skoleforvaltningen, politikerne, dlf osv.

Derfor har vi tænkt os at dispensere generalforsamlingen efter den mundtlige beretning og så sætte tid af til en debat af forskellige temaer. Formandens mundtlige beretning vil bl.a. komme ind på to vigtige områder som OK18 og inklusion. Ud over disse to temaer vil tillidsrepræsentanterne få indflydelse på en eller flere, og disse vil blive lagt ud til debat på generalforsamlingen. Her vil man ved bordene få mulighed for at drøfte de forskellige temaer og ved hvert bord vælger man en ”speaker”, som fremlægger de drøftelser, der har været. Speakers fremlæggelse foregår på en kasse (vi har stillet op) lidt som ”spea-kers corner”.

Vi vil også opfordre til, at man allerede nu begynder at overveje om man ved næste valggeneralforsamling i 2018 kunne tænke sig at opstille som kandidat til kredsstyrelsen.

Med venlig hilsen
Vejen lærerkreds

Nyhedsbrevet som pdf-fil - klik her

Sidens top

 

 

 

logo

 

Marts 2017

 

Nyhedsbrev

Marts 2017

Kære medlemmer

I februar 2017 sendte Vejen lærerkreds et nyhedsbrev ud til alle medlemmer, hvor vi orienterede om, at vi ville ændre på generalforsamlingens form og indhold. Alt sammen med henblik på at gøre generalforsamlingen mere ved-kommende for jer, ved at skabe en debat i forhold til relevante temaer om den dagligdag I står i hver dag.
Formandens mundtlige beretning lagde i år op til tre temaer, som tillidsrepræ-sentanterne havde udvalgt som væsentlige temaer for lærere og børnehave-klasseledere, og det var inklusion, OK18 og læringsplatforme.
Generalforsamlingen blev suspenderet efter den mundtlige beretning og så var der tid til debat ude ved bordene i forhold til de tre temaer. Hvert bord hav-de 30 minutter til drøftelse af punkterne og herefter skulle en fra hvert bord op på en ølkasse i ”Speakers Corner” for at fremlægge deres udsagn. Hele su-spenderingen varede en time og så genoptog vi generalforsamlingens dags-orden igen.

Der var en rigtig livlig og til tider højrøstet debat ude ved bordene, så vi blev kloge på, at vi nok skal have gjort noget ved den dårlige akustik, der er i mø-delokalet, da det til tider var svært for alle at høre, hvad der blev sagt ved bor-dene.
På selve aftenen og efterfølgende har vi fået flere henvendelser, hvor man har givet udtryk for stor tilfredshed med at blive inddraget i relevante problemstil-linger, som de selv står i hver dag. Samtidig var de også med til at tydeliggøre emner, som Vejen lærerkreds forsat skal kæmpe for f.eks. en aftale mellem kommune og kreds og krav til OK18 om en central aftale.
Det betyder fremadrettet, at formandens mundtlige beretning vil blive kraftigt reduceret, så vi får mere tid til at kunne drøfte relevante problemstillinger med hinanden.
Og husk det er i fællesskabet vi er stærke. Derfor er det vigtigt at vi fortsat står sammen, så vi forbliver en stærk fagforening, der til stadighed kan arbejde for bedre arbejds- og lønvilkår. Vi håber derfor, at endnu flere vil møde op til den næste generalforsamling

Med venlig hilsen
Vejen lærerkreds

Link til pdf fil

Sidens top

 

 

Kontakt kredsen

Vejen Lærerkreds

Nørregade 58 B, 6600 Vejen
Hovednummer : 75 41 08 44
E-mail: 104@dlf.org
Facebookside

 

Vores telefontid er:

Mandag - torsdag: 10 - 16.30

Fredag: 10 - 14

 

Møde:

Det er en rigtig god ide at ringe inden du møder personligt op, da vi kan være til møde på kredskontoret med en anden eller et andet sted.
Mandag og onsdag: Kan du også aftale møde med konsulenten efter vores telefontid,
16.30 - 17.30

 

 

Birthe E Cramon
formand
direkte: 50 44 20 71
e-mail: biec@dlf.org

Birthe

 

Mona Sørensen
sekretær
direkte 60 16 50 63
e-mail: mso@dlf.org

Mona

 

Poul Eck Sørensen
konsulent
direkte 60 94 05 76
e-mail: poes@dlf.org

PoulIndhold

Øverste linie på alle websider :
Oplysninger vi vægter særligt.

Nederst på alle websider:
Kontakt information, inholdsoversigt på alle websiderne.

 

Forsiden

Nyheder

Aftaler og love

Centrale aftaler: for det kommunale
område
og aftaler på statens område.

Lokale aftaler: Arbejdstid og forhåndsaftale om lokale lønmidler
Aftale om ferieens placering

Husk

175 timer
A-kassen
Arbejdsskade,
Arbejdsulykke
,
Erhvervs-sygdom.

Barsel
Børn og unge, der har problemer Børnehaveklsseleder
Efterløn
Fagligt netværk
Ferie, ferieoptjening og syg i ferien
Folkepension
Forenede Gruppeliv, FG
6. ferieuge
L409
Langtidssyg
Ledig
Lejrskole
Lønsedler
Nedsat kontingent
Nyuddannet
Ny stilling
Opsat tjenestemandspension
Pension til overenskomstansat
Pensionist (kommende)
Politianmeldelse
Sociale medier
Timelønnet
Tjenestemandspension
Trivsel og sundhed på arbejdspladserne
Understøttelseskassen
Vold og trusler om vold
Ytringsfrihed

Kalender

Kontor

Links

Medlemsfordele

Nyheder

Nyhedsarkiv
Specielle nyheder
Referat fra kredsstyrelsesmøder
Generalforsamlinger
Falige nyhedskilder
Folkeskolen om lockouten

Om os

Kredsens visioner
Vejen lærerkreds kommunikationsstrategi
Kredsens arbejdsmiljøpolitik
Kontigent i kredsen
Politik

Senior

Valgte:

KS, TR

 

Sidens top

 

neglogo


www.dlf.org

 

 

© Design og de fleste fotos
Poul Eck Søensen

 

Sidens top