Kontor Menu3

 

 

 

 

 

Kalenderen kan stadig hentes på kontoret.

Se nyhedsbrev fra juni klik her.

 

Fik læst du læst kredsens meddelelse om Persondataforordningen på DLF InSite.

 

Din TR kan hjælpe dig, hvis du har glemt hvordan du kommer på DLF InSite https://dlfinsite.dlf.org/

 

Forsiden > Nyheder > Juni, juli og august Nederst kontakt- og indholdsoversigt

Juni

Vejen den 8. juni 2016

Nyhedsbrev juni 2016
fra Vejen Lærerkreds

Så står sommeren for døren og forude venter 4 ugers ferie. Inden får I lige en sommerhilsen fra Vejen lærerkreds, hvor vi kan oplyse, at pr. 1. august 2016 tiltræder en ny kredsstyrelse i Vejen lærerkreds, som består af formand: Birthe Cramon, næstformand: Mick Kristensen – begge kongresdelegerede. De tre styrelsesmedlemmer er: Kurt Oxlund, Carsten Mortensen og Else-Marie B. Laugesen.

Vi kan næsten fejre to års jubilæum som lærere og børnehaveklasse ledere under den nye skolereform og lov om arbejdstid.
Vi oplever, at man ude på skolerne har gjort sig nogle erfaringer i forhold til implementerin-gen af skolereformen og er godt i gang med at justere og tilpasse den samt prioritere hvilke pædagogiske processer, man vil bruge mest tid på og herigennem opbygge sin egen lokale skolekultur. Det samme er sket med arbejdstidsloven, som også udmøntes forskelligt på skolerne, så den netop også passer ind i den lokale skolekultur, man er i gang med at opbygge. Der er forskellige rammer for, hvordan man flexer i dagligdagen, indgåelse af individuelle aftaler med lederen i forhold til, at man f.eks. er presset på forberedelsestiden, for-søge at få et fælles loft på undervisningstiden osv.

I skoleåret 2015/16 har Vejen lærerkreds haft møder med skoleforvaltningen ca. hver anden måned. Vi har gennem året oplevet en ændring i samarbejdsinteressen med Vejen lærerkreds. I skoleårets start var vores oplevelse, at vi ikke blev taget alvorligt. Vi har dog i løbet af de sidste måneder oplevet en ændring, og bl.a. haft et godt samarbejde omkring en forståelse af det udvidede undervisningsbegreb. Vi har været forsøgt medinddraget til ud-arbejdelsen af et nyt administrationsgrundlag, hvor man gerne ville lytte til os. Det strandede dog på, at lærerkredsen ønskede tiltag, der var så konkrete, at de ville gøre en forskel for jer, hvor forvaltningen ønskede at formulere det i mere overordnede vendinger.
Vi håber at udviklingen vil fortsætte, og at vi i kommende skoleår kan opnå et godt og for-pligtigende samarbejde, der kan give jer bedre muligheder for at lykkes i jeres arbejde.

Arbejdsretten har d. 3. juni afsagt dom, der giver KL medhold i, at ledelsen, ikke skal sætte tid på forberedelsen. De skriver i dommen, at lederen og læreren i forbindelse med drøftel-sen af opgaveoversigten skal drøfte, om der er en fornuftig balance mellem arbejdsopgaver og arbejdstid.
Vi vil derfor opfordre til, at I forud for drøftelsen selv forsøger at sætte tid på alle de andre opgaver og herudfra se, hvor meget tid der er tilbage til forberedelsen. Det vil give jer et bedre overblik og et godt udgangspunkt for denne drøftelse.
Hvis I kan nå det, kan I evt. have en fællesdrøftelse af tidsforbruget til de forskellige arbejdsopgaver på et klubmøde.
Det er vigtigt, at alle de opgaver der er defineret som undervisning tidsfastsættes på opga-veoversigten - jvf. fælles nyhedsbrev fra forvaltning og kreds i maj 2016.
Efter normperiodens udløb d. 1. august har I alle krav på en opgørelse af arbejdstiden. Hvis I ikke får denne, vil vi bede jer rette henvendelse til lærerkredsen. Såfremt PULS er brugt til at registrere alle opgaver, er dette en opgørelse.

Med ønsket om en god og velfortjent sommerferie.

Formand for Vejen lærerkreds
Birthe E. Cramon

 

 

Guy Standing: Fagbevægelsen må i kamp for de løst ansatte

FTF d. 27/6 - 2016

En voksende gruppe af løst ansatte uden rettigheder udgør en ny underklasse - et prekariat - som fagbevægelsen må gøre mere for at mobilisere og organisere, mener den britiske professor Guy Standing…

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Nyhedsbrev fra DLF
d. 23/6 - 2016

Kære kollega

”Det land, som ikke er ven med sine lærere, kommer aldrig til at lykkes”. Sådan sagde den svenske prins Daniel fra talerstolen på Lärarnes Riksförbunds kongres for en måned siden.

I Sverige er den ene reform efter den anden gennemført på uddannelsesområdet uden hensyn til faglig og pædagogisk viden. Resultatet er bl.a. en folkeskole i krise og lærermangel på 60.000. I Danmark er uddannelsesreformerne vedtaget sideløbende med en lov, som fjernede alle de rammer, der sikrede vores muligheder for at levere undervisning af høj kvalitet. Og uden nogen forankring i pædagogiske forskning. Tendensen ser vi desværre over hele undervisningssektoren. Sporene fra Sverige skræmmer.

Heldigvis har undervisningsminister Ellen Trane Nørby vist vilje til en dialog om skolernes udfordringer. I forbindelse med drøftelsen om Fælles Mål har hun f.eks. fremhævet, at hun har fuld tillid til, at lærerne ikke har behov for snævre procesmål men selv kan vurdere, hvilke metoder de kan bruge i deres undervisning. På samme måde har regeringen erkendt, at målsætningen om, at 96 procent af alle elever skal rummes i normalundervisningen, ikke i sig selv er et succeskriterium. Målet må være, at alle elever får så godt et undervisningstilbud som muligt.

Det er vigtige skridt i den rigtige retning. Og det er værd at huske her ved skoleårets afslutning. Danmarks Lærerforening vil fortsat arbejde utrætteligt for at sikre en dansk folkeskole og et dansk uddannelsessystem, hvor I som undervisere har rammer og muligheder for at levere kvalitet i undervisningen. Hvad enten det er i form af lovændringer eller indgåelse af lokale aftaler om arbejdets tilrettelæggelse.

Det er jeres indsats hver dag, der er grundlaget for den gode undervisning, hvor eleverne trives og udvikler sig. Derfor skal vi sikre, at I har forudsætningerne og mulighederne for at levere den gode undervisning. Og vi skal genvinde undervisernes indflydelse på det daglige arbejde og på udviklingen i folkeskolen og i resten af undervisningssektoren. Vi skal kort sagt have genskabt respekten for vores profession som undervisere.

Den svenske undervisningsminister, Gustav Fridolin, var også taler på Lärarnes Riksförbunds kongres. Han sagde til de svenske lærere: ”I er ejerne af skoleudviklingen. Det er jeres lederskab i klasserummet, der afgør, om eleverne vokser, om landets humankapital forrentes, eller om landet bliver fattigere. Min opgave som minister er at skabe merværdi i form af bedre forudsætninger for, at I kan eje skoleudviklingen”.

Nu er det snart sommerferie, men efter ferien vil vi sammen arbejde benhårdt for at styrke respekten for jeres vigtige arbejde.

Tak for indsatsen og god sommerferie.

Med venlig hilsen
Anders

Sidens top

 

Sådan gør man folkeskole-reformen til en succes.

Folkeskolen, Debat, d. 22/6 - 2016

Hvis reformen ikke fører til bedre undervisning, gør man det bare lettere for eleverne at få gode karakterer - og vupti er reformen en succes!

læs hele artiklen

Sidens top

 

Debat: Hvor er regeringens visioner for velfærden?

www.dlf.org/nyheder d. 20/6 -2016

Link til artiklen

Formændene i Virkelighedens Velfærd og formand for Uddannelsesforbundet havde søndag et debatindlæg i Politiken om besparelserne på velfærden ovenpå regeringen og KL's økonomiaftale.
Hverken kommunerne, de kommunalt ansatte eller borgerne har ønsket de mange besparelser. Hvilke visioner har denne regering egentlig for vores fælles velfærd? Hvad ønsker denne regering for de børn og borgere, der er klemt og glemt, som har brug for en hjælpende hånd?

Vi ved det ikke. Denne regering tænker kortsigtet med blikket på kommunernes kasser, som var Danmark et avanceret nulsumsspil.

Regeringen har klogelig droppet omprioriteringsbidraget på over 7 mia. kroner, men kommer med endnu et spareivrigt effektiviseringsprogram, der tvinger kommunerne til at skrue ned for velfærden. Beløbet er mindre, men besparelserne er ikke desto mindre visionsløse. For de kommende besparelser vil kunne mærkes.

Selv social-og indenrigsministeren siger, at omprioriteringsbidraget er erstattet af noget, der ligner rigtig meget. Med udgiftsloftet og udsigt til minusvækst på grund af demografien er der ikke luft til at give et løft af alle dem, der har behov.

Fraværet af visioner kan mærkes. Det kan mærkes hos den tumling, der har brug for mere voksentid på stuen. Hos det barn, der mangler fokus i klassen, hos alle dem, der får længere sagsbehandlingstid, hos den svækkede borger, der igen skal dokumentere behov for hjælpemidler, og hos den ældre, der bliver spist af med mindre tid.

Og de kommunalt ansatte, der skal hjælpe? De oplever horrible arbejdsvilkår på psykiatriske bosteder, har mindre tid til eleverne i folkeskolen. I ældreplejen og i daginstitutionerne står de ofte alene, på sagsbehandlernes borde hober arbejdet sig op. Alt sammen, fordi der allerede er forsvundet over 30.000 job i kommunerne.

Vi får at vide, at vi brokker os. Vi får at vide, de færre hænder ikke kan mærkes. Sig det til de ældre, der har bygget Danmark op, men som i dag skal vente længe på hjælp. Sig det til barnet, der må vente med at få nærvær, til far eller mor henter. Sig det til elever, der ikke oplever at komme på lejrskole, fordi ressourcerne ikke er til det. Sig det til de stressramte mennesker, der på trods af nedskæringer gør deres yderste for at løfte velfærden indefra med medmenneskelighed, omhu og faglighed.

Andre regeringer har villet bryde den sociale arv. Hvor er planen for det, når der hele tiden skrues ned for ambitionerne på borgernes vegne? Økonomiaftalen sikrer ikke, at vi kan løfte dem, der har brug for det.

Lad os slå en ting fast: De eneste, der har ønsket de mange besparelser, er regeringen. Ikke kommunerne, ikke de kommunalt ansatte, ikke borgerne. Tværtimod har der lydt protester over hele landet, siden det kom frem, at kommunerne skulle aflevere deres egne penge for allernådigst at få nogle af dem tilbage igen.

Er det virkelig det, der er visionen og ambitionen for vores fælles velfærd?

Af Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening, Elisa Bergmann, formand for BUPL, Dennis Kristensen, formand for FOA, Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening, Bodil Otto, formand for HK Kommunal og Hanne Pontoppidan, formand for Uddannelsesforbundet.

Link til artiklen

Sidens top

 

Ny undersøgelse: Offentligt ansatte tør ikke at ytre sig

http://www.dlf.org/nyheder
d. 15/6 - 2016¡

Tre ud af fem offentligt ansatte er bange for at ytre sig. Det viser en ny undersøgelse fra FTF, der bl.a. er hovedorganisation for Danmarks Lærerforening. Alarmerende, lyder det fra FTF's formand.
60 procent af de offentligt ansatte er bange for, at det får negative konsekvenser, hvis de ytrer sig om kritisable forhold på arbejdspladsen. Det viser en ny FTF-undersøgelse, hvor 4.800 offentligt ansatte, heriblandt lærere, har svaret.

Undersøgelsen viser også, at fire ud af 10 har oplevet så kritisable forhold på deres nuværende eller tidligere arbejdsplads, at de synes, offentligheden burde få kendskab til det, men af dem er det kun 5 procent, der faktisk har ytret sig.

Læs også: Politiken: Offentligt ansatte tør ikke råbe op, når den er gal

Det er alarmerende, lyder det fra FTF-formand Bente Sorgenfrey i dagens Politiken:

- Med de her tal bliver vi nødt til at få stadsfæstet rent lovmæssigt, at det er i orden at ytre sig, og at det ikke skal have ansættelsesretlige konsekvenser, hvis man ytrer sig inden for rammerne af, hvad der er lovligt, siger hun til Politiken.

Flere og flere tør ikke at ytre sig
Det er ikke første gang, at FTF undersøger de offentligt ansattes oplevelse af ytringsfrihed. I 2010 lavede FTF en tilsvarende undersøgelse. Her svarede 50 pct., at de ikke ville ytre sig på grund af frygt for konsekvenserne.

Læs også: FTF: 60 procent af ansatte er bange for at ytre sig

- Det er en markant stigning, i forhold til sidst vi lavede undersøgelsen, og det er dybt bekymrende, for vi har brug for en levende debat om udviklingen af både den offentlige og private sektor, og det forudsætter altså, at ansatte ikke føler, de bliver stækket på deres ytringsfrihed, siger Bente Sorgenfrey, formand for FTF, til Politiken.

Link til DLF

Sidens top

 

Flugten fra folkeskolen fortsætter: Knap hver 5. elev går i fri grundskole

Politiken d. 14/6 - 2016

…På landsplan går knap hver femte elev, eller 18 procent, nu i en fri grundskole. Det viser nye kommunale nøgletal fra Social- og Indenrigsministeriet. Sidste år var tallet 17,5 procent. I 2009 var det 14,6…

…Har lærerne medvirket til at tegne et kritisk billede af folkeskolen, som Hjortdal siger?

»Lærerne peger på, at der er nogle udfordringer, og det er ved at gøre noget ved de udfordringer, at vi får genskabt opbakningen til skolen. Vi kan ikke snyde forældrene ved at tale skolen op«, lyder svaret fra lærerformanden.
Politikerne må kigge indad

Stigningen er vel ikke voldsom i lyset af debatten om skolereformen og kritikken af de lange skoledage?

»Det er rigtigt, at man kan diskutere, om det er en stor eller lille stigning. Men det er en konstant stigning. Og netop fordi vi tidligere kunne forklare en del af stigningen med bølgen af skolelukninger, er det bekymrende, at det fortsætter«.

»Desuden ved vi, at der er lange ventelister til friskolerne. Derfor er der grund til, at politikerne stiller sig spørgsmålet, om de vil have en folkeskole i Danmark«, siger Bondo…

Læs hele artiklen

Sidens top

Aftalen mellem KL og staten

Her er BUPL’s vurdering

Her er DR’s vurdering

Aftalen

KL om aftalen

 

Konsekvens af økonomiaftale: Nedskæringer på skoleområdet

Folkeskolen d. 13/6 - 2016

Lærerne får sparekniven at føle de kommende år. Sådan lyder analysen fra DLF af den kommunaløkonomiske aftale, som regeringen og KL indgik fredag aften.

Nedskæringer på skoleområdet gennem de næste år. Det bliver sandsynligvis konsekvensen af den aftale om kommunernes økonomi, som regeringen og KL indgik fredag aften.

"Aftalen kommer med stor sandsynlighed til at betyde serviceforringelser på blandt andet folkeskoleområdet", siger økonomisk konsulent i Danmarks Lærerforening (DLF), Lars Salmonsen.

"Aftalen er nemlig skruet sådan sammen, at der i bedste fald vil være nulvækst i kommunerne i 2017 og de følgende år. I værste fald vil der være minusvækst", tilføjer han og fortsætter:

"Og begge dele vil sandsynligvis komme til at gå ud over skoleområdet, for kommunernes udgifter til ældre og flygtninge vil vokse de kommende år, og så må kommunerne jo hente pengene andre steder, for eksempel på skoleområdet".

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Læserne raser over kurser i sygdomssvindel: Kommunerne skulle skamme sig!

Avisen.dk d. 11/6 - 2016

Det er usmageligt, at nogle kommuner sender deres medarbejdere på kursus i, hvordan man spotter borgere, der simulerer en sygdom. Det mener Avisen.dk's læsere.

Det har i den grad fået Avisen.dk's læsere op af stolene, at en række kommuner har sendt medarbejdere på kurser hos den private virksomhed Liva Kurser for at spotte sociale bedragere.

Det er især en beskrivelse af et af kurserne, der har fået læserne til at rase på Avisen.dk's Facebook-side.
Læs også: Dårlig etik? Kommuner køber kurser i sygdomssvindel

"Har du siddet overfor en sygemeldt borger, der ikke kan arbejde, men stadig holder ferie og går i biografen? Eller at borgeren svarer upræcist, tøvende eller gentager dine spørgsmål? Så er der god sandsynlighed for, at personen simulerer sin sygdom," lyder det i kursusbeskrivelsen.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Ny trainee-læreruddannelse skal afhjælpe lærermangel

Folkeskolen d. 10/3 - 2016

Vejle Kommuner har som en del andre kommuner udsigt til stor lærermangel. Kommunen er derfor gået sammen med Læreruddannelsen i Jelling om en ny trainee-læreruddannelse, hvor de studerende skal arbejde i en 40-procents-stilling i folkeskolen, mens de læser.

Skolerne i Vejle Kommune kan pt. ikke få besat alle stillinger, men må have ikke-læreruddannede ansat. Derfor har de været meget interesserede i, at få oprettet en traineeuddannelse, hvor de studerende kommer ud i skolerne og arbejder.

"De lærerstuderende skal på ingen måde tage stillinger fra lærere", understreger Lotte Hofer Skinnebach, som er uddannelseskoordinator på Læreruddannelsen i Jelling og ansvarlig for den nye traineeuddannelse.

"Vi er altid klar til at afprøve nye veje og udvikle uddannelsen både til gavn for den ordinære uddannelse, de nye studerende og folkeskolen", fortæller Lotte Hofer Skinnebach.

Vordingborg: Ny uddannelse gør op med praksischok

Bedre økonomi og mere praktik

De studerende, som kan søge vi kvote 2 nu eller kvote 1 til sommer, skal gennem præcis de samme moduler som ordinære studerende. Men samtidig skal de altså arbejde i en 40 procents stilling i folkeskolen, og modulerne vil derfor blive tilrettelagt, så det er muligt at nå begge dele. Lotte Hofer Skinnebach er da heller ikke bange for, at de studerende ikke kan nå det hele.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Journalisterne snorksover

Folkeskolen d. 6/6 - 2016

Der synes at herske en overenskomst mellem polikerne bag reformen og den danske journaliststand, om at folkeskolen ikke skal fylde noget i valgkampen

Efter at politikerne for to år siden søsatte folkeskolereformen, er det gået godt fremad med folkeskolen, mener de selv. Der er visse begyndervanskeligheder, men det går den rigtige vej, og de synes tydeligvis ikke, at der er noget behov for at trække den mere ind i valgkampen.

En spritny undersøgelse, foretaget af Scharling Research blandt godt 1000 lærere, kan måske forklare hvorfor. Her kan man se, hvor fremragende det går:

Ikke mindre end 7 % tror, at reformen vil gøre eleverne dygtigere
Hele 2 % oplever, at det går fremad med inklusionen
Kun 58 % oplever inklusionselever, der ingen støtte får overhovedet
Svimlende 2% oplever en bedre kontakt til hjemmene
Godt 3 % har lavere sygefravær
Omkring 0 % oplever mindre stress
Tilfredse 15 % oplever et godt samarbejde mellem skolen og kommunen
Glade 7 % er tilfredse med den måde, arbejdstidsreglerne og reformen påvirker skolen på
Lykkelige 3 % mener, at arbejdstidsreglerne understøtter deres arbejde
Afslappede 15 % når alle deres arbejdsopgaver
Ikke mindre end 13 % har ikke skåret ned på elevernes skriftlige afleveringer
Jublende 7 % mener, at der tages tilstrækkeligt hensyn til deres arbejdsvilkår
Blot 82 % er dårligere forberedt til undervisningen
Hele 10 % forbereder sig mere effektivt
Ikke mindre end 13 % mener, at reformen fungerer godt

Så hvorfor spilde tiden med at tale om folkeskolen og dens aktuelle tilstand? Næ, lad os tale om noget andet og vigtigere, tv-dueller, underbukser, salafister og så'n. Enhver kan jo se, at det går strygende.

Link til artiklen

Sidens top

 

 

Lærerne arbejder nu
meget mere i fritiden

Folkeskolen d. 4/6 - 2016

y undersøgelse viser, at lærerne arbejder ekstra derhjemme om aftenen og i weekenden. Især de yngre lærere besvarer forældrehenvendelser, retter opgaver og forbereder sig nu hjemme i langt højere grad, end de gjorde i efteråret.

Der er sket en markant stigning i lærernes arbejde, viser en ny undersøgelse fra Scharling Research foretaget for Folkeskolen. Lærerne besvarer forældrehenvendelser om aftenen, de retter opgaver hjemme aften og weekend, og de forbereder sig. På trods af at de har fuld tilstedeværelse på skolen…

Bekymrende tal

Gordon Ørskov Madsen, formand for overenskomstudvalget i DLF, er bekymret over de nye tal fra undersøgelsen.

»Tallene viser, at det skrider. Lærerne begynder at arbejde hjemme uden at blive afregnet for det, fordi de har en ambition om at udføre et ordentligt stykke arbejde. De ønsker at være ordentlige over for eleverne og forældrene, så ingen lider under alt dette, og det er det, der slår igennem i tallene i denne undersøgelse«, siger han.

»Jeg er bekymret, for hvis lærerne arbejder ekstra, får det en arbejdsmiljømæssig slagside. De arbejder alt for meget. Vi har et fælles ansvar for at tage fat på det, og jeg håber, at arbejdsgiverne og ledelserne vil tage ansvar her. Målsætningen i Overenskomst 15's bilag om arbejdstid er netop at højne den sociale kapital på skolerne og skabe et godt arbejdsmiljø. Dér har vi en kæmpeopgave lige nu, og det løser vi ikke ved, at lærerne arbejder grænseløst«, mener Gordon Ørskov Madsen…

Læs hele artikelen

Sidens top

 

 

Juli

 

Blogger: ”Funktionelle lidelser” er kvaksalveri

avisen.dk d. 24/7 - 2016

MAN HAR LOVGIVET mod kvaksalveri og lægelig forsømmelighed i Danmark lige siden 1794. Det har man gjort for at beskytte patienterne så godt som muligt imod uvederhæftig, svindelagtig eller uforsvarlig behandling. Den nugældende lovgivning herom findes i Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed.

Læs hele artiklen

 

logo

 

August

 

Nyhedsbrev august 2016

Vejen den 25. august 2016

Vejen kommune er en økonomisk veldreven kommune.
Derfor undrer vi os i Vejen lærerkreds over, at Vejen kommune vælger at fast-holde en besparelse på 1,5 % i en råderumspulje. Denne pulje kan få mærk-bare konsekvenser i forhold til:
• Elevernes trivsel
• Færre hænder til samme antal klasser og dermed flere undervisnings-lektioner til den enkelte lærer.
• Utilstrækkelig tid til forberedelse og efterbehandling af undervisningen
• Mindre tid til at tage sig af svage og udsatte børn i klasserne
• Mindre tid til forældresamarbejde

I det tekniske budget kan man se en reduktion på et antal lærere pr. år på grund af et faldende elevtal. Men et fald i klassestørrelse er ikke lig med tilsva-rende reduktion i udgifterne, faldet kommer derfor til at virke som en de facto nedskæring oven i de 1,5%. I Vejen kommune har man valgt, at lægge yderli-gere beslag på en del lærer- og elevtid til de nationale test, samt indenfor den økonomiske ramme at investere i såkaldte læringsplatforme, samtidig med at de omtalte nedskæringer er på bedding. Tiltag der tager tid væk fra skolernes kerneopgave - elevernes trivsel og undervisning.
I Vejen lærerkreds spørger vi os selv: Hvorfor investere i vægte i stedet for fo-der? Hvorfor ikke udvise politisk mod til at investere i børnenes fremtid og dermed kommunen, når vi nu er en økonomisk veldreven kommune?
Det mod har vi set i omegnskommuner f.eks. Kolding kommune, hvor man har investeret i folkeskolen og allerede nu har opnået tydelige resultater i forhold til social og faglig mønsterbrydning på skolerne.
Det vi ser i Vejen kommune er, at der udelukkende er politisk vilje til at igang-sætte en masse nye tiltag f.eks. VFL uden at tilføre ekstra midler og uden at inddrage de fagprofessionelle i løsningen.

Vejen lærerkreds` ønske til politikerne i Vejen kommune er derfor:
fat mod og invester i børnenes fremtid – fundamentet for hele vores velfærds-samfund.

Vejen lærerkreds

Sidens top

 

 

Topskattelettelser: Regeringen svigter Udkantsdanmark

FTf d. 25/8 - 2016

Det økonomisk skæve Danmarkskort bliver endnu skævere, hvis regeringen med efterårets skattereform gennemfører de lettelser i topskatten, som den bebudede i sit regeringsgrundlag.

Topskattelettelser vil i markant grad tilgodese kommuner i Nordsjælland og tæt på København, fordi den mest velhavende del af befolkningen ganske enkelt er koncentreret her. Det viser en beregning fra FTF, der er hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte.

læs hele artiklen

Sidens top

 

ELEVERNES STEMME
Find dit barns skole: Her er landets gladeste og mest utilfredse elever

Ugebrevet A4 d. 22/8 - 2016

På Danmarks-kortet nedenfor kan du se, hvilke skoler der har de mest glade og mest utilfredse elever.

Skoler med de gladeste elever mener, at topplaceringen blandt andet skyldes morgensang, massage og positiv feedback.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

Kronik: Smid ikke skolebarnet ud med badevandet

DLF d. 16/8 - 2016

Politiken bringer i dag en kronik af formand for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, om læringsmålstyret undervisning.

I folkeskolen blev jeg udfordret af min matematiklærer fru Fastrup, der blandt andet lærte mig at konstruere synsvinkelbuen.

I gymnasiet var det skrappe, dygtige og efter min vurdering elskelige Maren, der med algebraens fundamentalsætning stod for en af de store udfordringer udi matematikken.

Fru Fastrup og Maren gjorde, hvad de kunne, for at vi blev så dygtige som muligt til matematik, men deres ambitioner rakte videre. De var optagede af, at vi på trods af vores forskelligheder fungerede som en god klasse. De var bevidste om, at deres undervisning var en del af vores forberedelse til deltagelse i et demokratisk samfund. Og de vidste, at deres indsats havde betydning for vores muligheder for at kunne lykkes med vores liv. Maren og fru Fastrup var meget forskellige mennesker, hvilket naturligvis også gjorde dem til forskellige undervisere, men de byggede på en fælles, værdifuld uddannelsestradition.

Det er en uddannelsestradition, der har rødder tilbage til H. C. Ørsted, Grundtvig og Kold, og som er udviklet gennem tiden med bidrag fra tænkere som Hal Kock og K. E. Løgstrup. Det er en uddannelsestradition, der især er rodfæstet i folkeskolen, og som har en utrolig værdi for den enkelte elev og for det danske samfund.

Læs hele artiklen

Sidens top

 

 

Kontakt kredsen

Vejen Lærerkreds

Nørregade 58 B, 6600 Vejen
Hovednummer : 75 41 08 44
E-mail: 104@dlf.org
Facebookside

 

Vores telefontid er:

Mandag - torsdag: 10 - 16.30

Fredag: 10 - 14

 

Møde:

Det er en rigtig god ide at ringe inden du møder personligt op, da vi kan være til møde på kredskontoret med en anden eller et andet sted.
Mandag og onsdag: Kan du også aftale møde med konsulenten efter vores telefontid,
16.30 - 17.30

 

 

Birthe E Cramon
formand
direkte: 50 44 20 71
e-mail: biec@dlf.org

Birthe

 

Mona Sørensen
sekretær
direkte 60 16 50 63
e-mail: mso@dlf.org

Mona

 

Poul Eck Sørensen
konsulent
direkte 60 94 05 76
e-mail: poes@dlf.org

PoulIndhold

Øverste linie på alle websider :
Oplysninger vi vægter særligt.

Nederst på alle websider:
Kontakt information, inholdsoversigt på alle websiderne.

 

Forsiden

Nyheder

Aftaler og love

Centrale aftaler: for det kommunale
område
og aftaler på statens område.

Lokale aftaler: Arbejdstid og forhåndsaftale om lokale lønmidler
Aftale om ferieens placering

Husk

175 timer
A-kassen
Arbejdsskade,
Arbejdsulykke
,
Erhvervs-sygdom.

Barsel
Børn og unge, der har problemer Børnehaveklsseleder
Efterløn
Fagligt netværk
Ferie, ferieoptjening og syg i ferien
Folkepension
Forenede Gruppeliv, FG
6. ferieuge
L409
Langtidssyg
Ledig
Lejrskole
Lønsedler
Nedsat kontingent
Nyuddannet
Ny stilling
Opsat tjenestemandspension
Pension til overenskomstansat
Pensionist (kommende)
Politianmeldelse
Sociale medier
Timelønnet
Tjenestemandspension
Tjenesterejser
Trivsel og sundhed på arbejdspladserne
Understøttelseskassen
Vold og trusler om vold
Ytringsfrihed

Kalender

Kontor

Links

Medlemsfordele

Nyheder

Nyhedsarkiv
Specielle nyheder
Referat fra kredsstyrelsesmøder
Generalforsamlinger
Falige nyhedskilder
Folkeskolen om lockouten

Om os

Kredsens visioner
Vejen lærerkreds kommunikationsstrategi
Kredsens arbejdsmiljøpolitik
Kontigent i kredsen
Politik

Senior

Valgte:

KS, TR

 

Sidens top

 

neglogo


www.dlf.org

 

 

© Design og de fleste fotos
Poul Eck Søensen

 

Sidens top