AlleMenu3

 

 

 

 Nyheder / debat fra Vejen Lærerkreds se Vejen Lærerkreds på Facebook klik her

 

Find lærerjob på www.laererjob.dk
Fagbladet Folkeskolens jobunivers


 

Din TR kan hjælpe dig, hvis du har glemt hvordan du kommer på DLF InSite https://dlfinsite.dlf.org/

 

Forsiden > Aftaler og love
Nederst kontakt- og indholdsoversigt

Arbejdsmiljø

 

Folketinget har vedtaget:

Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø

se retsinfo

( her er også link til EU direktiver om dette emne)

Arbejdspladsvurdering (APV)
Arbejdsmiljøloven angiver, at der skal gennemføres en APV mindst hvert 3. år, eller når der sker forandringer. Det kan f.x være en ny måde at organisere arbejdet på, eller når der er indrettet nye arbejdspladser, hvilket vil være aktuelt for hovedparten af foreningens medlemmer fra august 2014.

Arbejdspladsen skal have særligt fokus på områder med fysiske/psykiske belastninger, som må formodes at kunne føre til sygdom. Man taler i loven om belastninger, der er egnet til at medføre sygdom. På folkeskoleområdet kan det fx. være inklusionsopgaven og balancen mellem opgaver og resurser. Det kan være nødvendigt at foretage særlige målinger på udvalgte områder hyppigere end hver tredje år. Efter foreningens opfattelse skal den årlige skemalægning og opgavefordeling give anledning til, at der foretages en risikovurdering inden det nye skema træder i kraft, og ofte bør der foretages en APV efterfølgende.

En velgennemført APV er altafgørende for at kunne handle. Gennemføres en spørgeundersøgelse om det psykiske arbejdsmiljø, vold, mobning og chikane, bør det følges op af en grundig bearbejdning af de indkomne svar, samt en handleplan for eventuelle forbedringsindsatser.

Klip fra Bekedtgørelse af lov om arbejdsmiljø:

§ 6 d. Arbejdsgiveren skal hvert år i samarbejde med de ansatte og arbejdslederne tilrettelægge indholdet af samarbejdet om sikkerhed og sundhed for det kommende år og fastlægge, hvordan dette skal foregå. I virksomheder med en arbejdsmiljøorganisation sker tilrettelæggelsen i samarbejde med denne.

Stk. 3. Arbejdsgiveren skal sørge for, at der udarbejdes en kompetenceudviklingsplan for medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen vedrørende den supplerende arbejdsmiljøuddannelse, jf. § 9.

§ 28. Stk. 2. Bliver de ansatte opmærksomme på fejl eller mangler, som kan forringe sikkerheden eller sundheden, og som de ikke selv kan rette, skal de meddele det til et medlem af arbejdsmiljøorganisationen, arbejdslederen eller arbejdsgiveren.

 

Arbejdstilsynet

Læs mere på Arbejdstilsynets hjemmeside:

Arbejdspladsvurdering - hvem, hvorfor, hvordan og hvornår klik her

Arbejdsmiljøvejviser nr. 35, Undervisning Klik her

 

”Trivsel og Sundhed på arbejdspladserne”

KTO og KL aftalen om ”Trivsel og Sundhed på arbejdspladserne” har bl.a. til formål at skabe grundlag for forbedring af de ansattes trivsel og sundhed.

se KTO

Klip fra aftalen om ”Trivsel og Sundhed på arbejdspladserne”

§ 9 Indsats mod arbejdsbetinget stress
Der skal i medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg eller samarbejdssystemet aftales
retningslinjer for arbejdspladsens samlede indsats for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til arbejdsbetinget stress, jf. vedlagte protokollat om indsats mod arbejdsbetinget stress (bilag 1)...

§ 10 Indsats mod vold, mobning og chikane
Stk. 1
Der skal i medindflydelses- og medbestemmelsessystemet eller samarbejdssystemet aftales
retningslinjer for arbejdspladsens samlede indsats for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til forekomsten af vold, mobning og chikane i tilknytning til udførelsen af arbejdet, jf. vedlagte protokollat om indsats mod vold, mobning og chikane på arbejdspladsen (bilag 2). Forpligtigelsen omfatter også vold, mobning og chikane fra 3. person...

 

Arbejdsmiljoweb.dk

Arbejdsmiljoweb.dk er fællesinformation fra arbejdsgivere og fagforeninger i den offentlige sektor og finanssektoren og udtrykker derfor, hvad parterne er enige om, er god praksis på arbejdsmiljøområdet.

Virksomhedens Sociale Kapital
At have eller få en høj social kapital på en arbejdsplads er ikke naturgivet eller ”bare noget man lige gør”.

Det lyder enkelt: Man skal ”bare” opbygge og udnytte stærke relationer på ar-bejdspladsen!

En arbejdsplads, hvor der en høj grad af tillid i hele organisationen, en oplevelse af retfærdighed, at tingene går ordentligt for sig, og hvor der samarbejdes godt om kerneopgaven er en arbejdsplads med høj social kapital.

Høj social kapital giver et bedre psykisk arbejdsmiljø, fremmer trivslen og mindsker konflikter på arbejdspladsen. Dette medfører et lavere sygefravær.

Men for at kunne arbejde målrettet for en høj social kapital på arbejdspladsen er det nødvendigt at måle den. Det vil give et målbart udgangspunkt, viden om hvilke områder der evt. skal forbedres, samt mulighed for at måle effekten af indsatsen.

En måling skal gennemføres i åbenhed og dialog mellem ledere og medarbejde-re. Den skal gennemføres i faser, og spørgeskemaerne bør være gennemprøvet og anerkendt som egnede til at give de nødvendige oplysninger.

Læs mere om stærke samarbejdsrelationer og social kapital på uddannelsesom-rådet her:

læs mere på Arbejdsmiljoweb.dk klik her

 

Vores linkside

om arbejdsmiljø

Siden top

 

 

Centrale aftaler

 

logony

 

 

Forlig mellem KL og LC - 2015

Resultat med bogmærker - klik her
Se DLF -Klik her
Se Folkekskolen - Klik her

UU-vejlederne

Løntrin, men ikke fælles overenskomst til UU-vejlederne
Folkekolen d. 5/3 -2015
Klik her

Forlig Stats og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab og Finansministeriet

Resultatet med bogmærker - klik her.
Billag - klik her.
Se DLF - klik her
Se Folkeskolen - klik her

 

Centrale aftaler

På DLF's hjemmeside finder du de centrale aftaler.

Under "Løn og job" finder du arbejdstids-aftaler, lønaftaler og overenskomster. Både for kommunalt ansatte (i fokeskolen, ved UU, PPR, m.m.) og statsansatte (hus og hånd).

AndersBC
Anders Bondo Christensen

Formand for DLF, Anders Bondo Christensen, kommer her med et oplæg til OK 13 forhandlingerne på statens område.

På DLF's hjemmeside finder du oplysninger om utrolig meget vedrørende dit arbejde, samt mange oplysninger om dine medlemsfordele. Et spændende sted at undersøge! Først når man klikker ned i de enkelte undermenuer opdager man, hvor mange oplysinger der findes på dette websted.

 

Kommunalt område

Løn, lærer i folkeskolen

Løn, børnehaveklasseleder

Kommunale aftaler og overenskomster på DLF's hjemmeside

For det kommunale område findes også en række aftaler på Forhandlingsfællesskabets hjemmeside.

Siden top

 

Statens område

Løn frie fagskole
(DLF's hjemmeside)

Regler, aftaler og cirkulærer

Generelle regler og aftaler

LC - Lærernes Centralorganisation

Cirkulære om Arbejdstid for tjenestemænd i staten

Cirkulære om Tillidsrepræsentanter i staten mv.

Siden top

 

Lokale aftaler

 

Lokalløn

Kredsen har i forhold til hver enkelte skole været med til at aftale lokalløn.

Vil du kende lokallønnen for din skole kan du henvende dig til din TR eller til kredsen.

 

Forhåndsaftale om løn- og ansættelsesforhold for pensionerede lærere som ansættes i tidsbegrænsede stillinger.

Klik her.

 

Praktikaftale

Aftale om honorering af opgaver ifm. lærerpraktikanter i Vejen Kommune.

Klik her

Bilag med eksempel på afregning kommer snart på denne side.

 

Feriens placering

Ferieuger i Vejen kommune for lærere og børnehaveklasseledere.

Sommerferie: uge 28, 29 og 30
Efterårsferie: uge 42
Vinterferie: uge 7

Ferie optjenes i kalenderåret inden ferieåret, der går fra 1. maj til 30 april, i denne periode afholdes ferien.

6. ferieuge, følger skoleåret, udbetales
eller indregnes således at man skal læse 37 timer mindre i årets løb, hvis leder og ansat finder det er en god ide, kan man aftale at perioden eller dele deraf anvendes som fridage.

Se mere om ferie her

og 6. ferieuge her

Siden top

 

Med aftaler på kommunens hjemmeside

 

Personalepolitikker

Personalepolitik på Vejen Kommunes hjemmeside.

Her kan du finde politikker, der vedrører personalet. Politikkerne er godkendt i Hovedudvalget og Økonomiudvalget.
Når du klikker på linkene, vil du komme til hjemmesiden:

Vejen Kommune - Arbejdspladsen

Koderne hertil kan du som ansat i Vejen kommen få på din arbejdsplads eller hos kredsen.

Overordnet personalepolitik,
Alkohol- og misbrugspolitik,
Arbejdsmiljøpolitik,
Fratrædelsespolitik,
Lønpolitik,
Politik for voldsomme hændelser,
Politik for tjenestefrihed og orlov,
Rekrutterings- og ansættelsespolitik,
Retningslinjer for god telefonkultur,
Rygepolitik,
Stresspolitik,
Sundheds- og sygefraværspolitik,
Uddannelsespolitik
mm.

Siden top

 

 

statok
TR m.fl. til møde om OK 13 på statens område

 

Siden top

 

Kontakt kredsen

Vejen Lærerkreds

Nørregade 58 B, 6600 Vejen
Hovednummer : 75 41 08 44
E-mail: 104@dlf.org
Facebookside

 

Vores telefontid er:

Mandag - torsdag: 10 - 16.30

Fredag: 10 - 14

 

Møde:

Det er en rigtig god ide at ringe inden du møder personligt op, da vi kan være til møde på kredskontoret med en anden eller et andet sted.
Mandag og onsdag: Kan du også aftale møde med konsulenten efter vores telefontid,
16.30 - 17.30

 

 

Birthe E Cramon
formand
direkte: 50 44 20 71
e-mail: biec@dlf.org

Birthe

 

Mona Sørensen
sekretær
direkte 60 16 50 63
e-mail: mso@dlf.org

Mona

 

Poul Eck Sørensen
konsulent
direkte 60 94 05 76
e-mail: poes@dlf.org

PoulIndhold

Øverste linie på alle websider :
Oplysninger vi vægter særligt.

Nederst på alle websider:
Kontakt information, inholdsoversigt på alle websiderne.

 

Forsiden

Nyheder

Aftaler og love

Centrale aftaler: for det kommunale
område
og aftaler på statens område.

Lokale aftaler: Arbejdstid og forhåndsaftale om lokale lønmidler
Aftale om ferieens placering

Husk

175 timer
A-kassen
Arbejdsskade,
Arbejdsulykke
,
Erhvervs-sygdom.

Barsel
Børn og unge, der har problemer Børnehaveklsseleder
Efterløn
Fagligt netværk
Ferie, ferieoptjening og syg i ferien
Folkepension
Forenede Gruppeliv, FG
6. ferieuge
L409
Langtidssyg
Ledig
Lejrskole
Lønsedler
Nedsat kontingent
Nyuddannet
Ny stilling
Opsat tjenestemandspension
Pension til overenskomstansat
Pensionist (kommende)
Politianmeldelse
Seniorførtidspension
Sociale medier
Timelønnet
Tjenestemandspension
Tjenesterejser
Trivsel og sundhed på arbejdspladserne
Understøttelseskassen
Vold og trusler om vold
Ytringsfrihed

Kalender

Kontor

Links

Medlemsfordele

Nyheder

Nyhedsarkiv
Specielle nyheder
Referat fra kredsstyrelsesmøder
Generalforsamlinger
Falige nyhedskilder
Folkeskolen om lockouten

Om os

Kredsens visioner
Vejen lærerkreds kommunikationsstrategi
Kredsens arbejdsmiljøpolitik
Kontigent i kredsen
Politik

Senior

Valgte:

KS, TR

 

Sidens top

 

neglogo


www.dlf.org

 

 

© Design og de fleste fotos
Poul Eck Søensen

 

Sidens top